Consiliul de Administrație iunie 2020

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 2 iunie 2020:

Ref.la numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene:
Având în vedere adresa M.E.C.nr.9157/19.05.2020 privind numărul de locuri/granturi de studii pentru studii universitare de licenţă și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat organizate la forma de învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă, finanțate de la bugetul de stat în anul univ.2020-2021 se  repartizează locurile primite, astfel:
Domeniul Muzică:
Studii universitare de licenţă:      160 locuri / granturi de studii
I. Facultatea de Interpretare Muzicală:                                  
85 locuri / granturi de studii
II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:  
75 locuri / granturi de studii
Studii universitare de master: 80 locuri / granturi de studii
I. Facultatea de Interpretare Muzicală:                                                          
45 locuri / granturi de studii
II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală:
35 locuri / granturi de studii
* se pot redistribui, între facultăți, în cadrul aceluiași domeniu Muzică, în funcţie de specializarea pentru care optează candidatul / candidații.
-Locurile rămase neocupate la o facultate se pot redistribui la cealaltă facultate, în cadrul aceluiaşi domeniu de studii universitare Muzică.
Studii universitare de doctorat:          16 locuri / granturi de studii
Școala doctorală:                    16 locuri / granturi de studii
(8 – cu frecvență cu bursă; 8 – cu frecvență / cu frecvență redusă fără bursă).

Având în vedere solicitările unor absolvenți UNMB privind eliberarea unor acte de studii,
aprobă următoarele:
– absolvenții UNMB care solicită acte de studii, vor transmite o cerere online la DPPD / facultăți / biroul acte de studii. Cererea va conține minimum următoarele informații: nume și prenume, facultatea absolvită, promoția, data susținerii examenului final, documentul solicitat, precum și un interval în care pot să se deplaseze la sediul UNMB (de minimum 2 zile lucrătoare);
– compartimentul căruia i s-a adresat va face o programare, care se va comunica prin  e-mail solicitantului, după care va proceda la eliberarea documentelor solicitate, conform legislației în vigoare și cu respectarea măsurilor de prevenție impuse de starea actuală.

 

Comments are closed.