Strategia de Cercetare în UNMB

Extras din Carta Universitară: Cercetarea științifică și creația artistică (componenta Cercetare – Creație)

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie muzicală din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti se organizează şi funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniu.

În Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, procesul educaţional se desfăşoară prin activităţi didactice şi prin activităţi practice de cercetare, creaţie şi performanţă.

Activitatea artistică (de interpretare şi/sau creaţie muzicală) din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti este echivalentă cu activitatea de cercetare ştiinţifică.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti îşi asumă un rol fundamental în promovarea cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice, în formarea şi dezvoltarea individuală a viitorilor muzicieni profesionişti, precum şi în afirmarea identităţii culturii muzicale naţionale în context european şi internaţional.

Cercetarea prin creatie artistică şi performanţă se desfăşoară individual sau colectiv, în centre de profil, săli de concerte, studiouri muzicale, laboratoare şi ateliere artistice, unităţi de producţie scenică, spaţii destinate activităţilor artistice.

Personalul implicat în activităţi de cercetare în institute, laboratoare sau centre de cercetare ale universităţii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de autonomie şi de responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea achiziţiilor publice şi a gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor. Aceste activităţi se desfăşoară conform reglementarilor legale în vigoare şi fac obiectul controlului financiar intern.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti dispune de structuri organzatorice funcţionale şi de un management corespunzător pentru activităţile şi proiectele de cercetare şi creaţie muzicală derulate de personalul instituţiei. Aceste structuri deservesc şi răspund optim cerinţelor personalului implicat în cercetare: Centrul de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, cu cele două unităţi de cercetarea şi creaţie aferente facultăţilor (FIM şi FCMPm), Centrul de muzică electronică şi multimedia, Şcoala doctorală, Şcoala postdoctorală, Musical Institute for Doctoral Advanced Studies (Institutul Muzical de Studii Doctorale Avansate) –MIDAS, Centrul de studio-spectacole, Editura ”Glissando”, Publicaţii diverse (Acord, AkadeMusica, Musicology Today), Consiliul ştiinţific şi artistic.

Cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică din cadrul UNMB cuprind componente precum producţia conceptuală, vizibilitatea şi prestigiu, proiectele de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.

Temele de cercetare din cadrul tezelor de doctorat şi cele aferente disertaţiei sunt detaliate şi fac parte din tematicile de cercetare/creaţie din cadrul şcolii doctorale, CCSCA şi CMeM.
Programele de cercetare ştiinţifică din cadrul studiilor doctorale, programele de master ştiinţific şi profesional, orientate preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică -muzicologie- sau de creaţie artistică – compoziţie muzicală, dirijat, interpretare muzicală instrumentală/canto – , programele postdoctorale, sunt contribuţii semnificative pentru componenta cercetare – creaţie artistică muzicală, integrată curricul ei academice şi definitorie pentru corpolenţa studiilor universitare organizate de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti organizează manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, concretizând astfel transferul în lumea universitară a realizărilor ştiinţifice şi de creaţie artistică a cadrelor didactice ale universităţii, precum şi a participanţilor din ţară sau de peste hotare.

La sfârşitul fiecărui an bugetar, conducerea universităţii prezintă Senatului universitar un raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la modul în care regia a fost cheltuită.

Cuantumul maxim al al regiei pentru granturile şi contractele de cercetare este stabilit de finanţator sau de autoritatea contractantă şi nu poate fi modificat pe perioada derulării acestora.

Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, Ministerul Educaţiei Naţionale asigură un avans de pâna la 90% din valoarea grantului din momentul semnării contractului de finanţare. Pentru diferenţă, universităţile pot avansa fonduri din venituri proprii.

Mobilitatea interinstituţională a personalului de cercetare după principiul „grantul urmeaza cercetatorul” este garantată prin Legea 1/2011 şi se realizează prin metodologii elaborate de autorităţile contractante. Titularul grantului răspunde public, conform contractului cu autoritatea contractantă, de modul de gestionare a grantului.

În învăţământul superior artistic, alocarea pe baze competitionale a fondurilor se face inclusiv în baza criteriilor specifice cercetării, creaţiei artistice şi performanţei.Evaluarea calităţii şi clasificarea universităţilor artistice iau în considerare criteriile specifice cercetării, creaţiei artistice şi performanţei.

Organizarea şi funcţionarea cercetării ştiinţifice şi a creaţiei artistice muzicale sunt prevăzute în metodologiile şi regulamentele proprii elaborate de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

Activităţile de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică muzicală din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti funcţionează şi sunt cotate distinct, după tipurile doctorale –ştiinţific şi profesional:

  1. cercetarea ştiinţifică;
  2. creaţia artistică muzicală, cu două filiere aplicative
    • compoziţie şi interpretare muzicală
    • instrument/canto.