Senat septembrie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 2 septembrie 2015:

 1. În vederea desfăşurării procesului de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere din UNMB aprobă:
  1. Calendarul desfăşurării alegerilor la nivelul departamentelor:
   • Perioada de înscriere a candidaturilor pentru funcţia de director de departament: 19-23 octombrie 2015
   • Perioada de desfășurare a ședințelor de alegeri la nivelul departamentului: 26-30 octombrie 2015
  2. Metodologia desfăşurării alegerilor la nivel de departament
 2. Aprobă Metodologia concursului de admitere la studii universitare de doctorat an univ.2015/2016.
 3. Ref.la Şcoala Doctorală – completare Regulament doctorat:
  • Activităţile prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi al Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, în Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică (cu excepţia tezei de doctorat) se desfăşoară în prezenţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare (formată din 3 membri).
  • susţinerea activităţilor de doctorat (prezentarea progresului de cercetare ştiinţifică şi rapoarte / referate) se pot desfăşura şi în prezenţa a doi din cei trei membri ai comisiei de îndrumare, cu obligativitatea prezenţei conducătorului de doctorat. Aprecierea membrului din comisia de îndrumare, care nu poate participa la susţinerea unei activităţi de doctorat, se va face pe baza Progresului de cercetare ştiinţifică, Raportul / Referatul depus, în scris, de studentul-doctorand.
 4. Având în vederea Legea nr.49/2013 pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare,

  – aprobă susţinerea tezei de doctorat în termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat, cu achitarea unei taxe semestriale de 3000 lei pentru următorii ani de prelungire (pentru primii 2 ani de prelungire a studiilor de doctorat taxa este de 2300 lei / semestru).

 5. La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală şi a Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
  aprobă modificări / completări ale comisiilor de licenţă şi disertaţie pentru sesiunea septembrie 2015.
 6. Aprobă Metodologia privind menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar sau în cercetare după împlinirea vârstei de pensionare.
 7. Având în vedere situaţia apărută la Departamentul de Canto şi Artele spectacolului muzical în urma decesului directorului de departament numeşte, ca interimar, în această funcţie pe d-na conf.univ.dr. Cristina Şoreanu.
 8. Modificări în Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi anume:

  – modificarea Art.9, Capitolul II.2., punctul b):

  în loc de „deţinerea diplomei de doctor în domeniul muzică;”

  se va completa cu „deţinerea diplomei de doctor”.

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 23 septembrie 2015:

I. – A analizat respectarea procedurilor stabilite prin Metodologia proprie a U.N.M.B. şi a aprobat rapoartele asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice publicate în M.O.al României nr.402/28.04.2015 (Partea a III-a). Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu a fost modificată de Senatul universitar.

I. Facultatea de Interpretare Muzicală

Departamentul de Canto şi Artele Spectacolului Muzical
Conferențiar universitar, poziția 6, disciplina: Canto
Post ocupat de Colpoş Mariana

Departamentul Instrumente cu claviatură şi muzică de cameră
– Conferențiar universitar, poziția 17, disciplina: Muzică de cameră
Post ocupat de Maier Adriana
– Conferențiar universitar, poziția 18, disciplinele: Acompaniament; Didactica specialității; Practică pedagogică
Post ocupat de Popescu-Stăneşti Cristina-Anca
– Profesor universitar, poziția 6, disciplina: Pian
Post ocupat de Dimulescu Vlad-Valentin

Departamentul Instrumente de Orchestră
– Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Orchestră; Pregătire stagiu
Post ocupat de Ganea Theodor-Alexandru-Radu
– Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Oboi; Studii de orchestră
Post ocupat de Ionoaia Florenel

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală

Departamentul de Compoziţie

– Lector universitar,poziţia 16,disciplinele: Compoziţie muzică uşoară; Arta improvizaţiei; Teoria jazzului şi muzicii uşoare; Istoria jazzului şi muzicii uşoare; Medii electronice în creaţie; Muzică şi multimedia; Muzică asistată de calculator
Post ocupat de Andrei Tudor

– Profesor universitar, poziţia 6, disciplinele: Aspecte ale eterofoniei muzicale; Limbaje moderne în muzica corală; Elemente de semantica interpretării muzicale; Metode moderne de analiză muzicală; Curente, stiluri şi limbaje muzicale în perioada modernă şi contemporană; Teoria şi arta orchestraţiei; Teoria instrumentelor şi orchestraţie
Post ocupat de Livia Teodorescu-Ciocănea

Departamentul Dirijat şi Instrumente Complementare

– Lector universitar, poziţia 17, disciplinele: Dirijat cor academic; Studiul partiturilor dirijorale; Retorica limbajului dirijoral coral; Dirijat coral; Corepetiţie dirijat; Corepetiţie ansamblu coral
Post ocupat de Florian Costea

– Profesor universitar, poziţia 4disciplinele: Analiza conceptelor fundamentale; Istoria religiei creştine; Elemente de stilistică muzicală bizantină; Ansamblu vocal cameral; Dirijat cor bisericesc; Paleografie gregoriană; Aspecte ale scriiturii muzicale în liturghia romană; Orga; Genuri şi forme ale muzicii gregoriene; Elemente de stilistică muzicală gregoriană
Post ocupat de Nicolae Gheorghiţă

Departamentul de Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale

– Asistent universitar,poziţia 28,disciplinele: Sisteme de educare a auzului muzical; Teorie, solfegiu, dictat; Citire de partituri
Post ocupat de Mihai-Alexandru Murariu

– Conferenţiar universitar, poziţia 14,disciplinele: Sinteză muzicologică; Muzicologie; Istoria operei; Muzică şi arte plastice – o istorie comparată; Estetică; Muzici tradiţionale/Folclor
Post ocupat de Florinela Popa

– Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Citire de partituri; Reducţia pianistică a lucrărilor vocale şi instrumentale; Coordonate în ritmica sec.XX şi aplicaţii în actul didactic; Principiul antinomic aplicat în conceptele muzicale; Educaţie muzicală contemporană
Post ocupat de Andrei Tănăsescu

II. La propunerea Serviciului Mediatecă – Bibliotecă:

aprobă completarea / modificarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi administrare a Bibliotecii, după cum urmează:

– programul de funcţionare a Bibliotecii:

Compartiment Program de funcţionare
1. Împrumut 08:00 – 18:00
2. Baze de date 10:00 – 16:00
3. Sala de lectură 08:00 – 18:00

– comunicarea colecţiilor:
1. publicaţiile solicitate pentru Împrumut la domiciliu, Multiplicare şi Sala de lectură se servesc la 24 de ore (excepţie publicaţiile aflate în corp Mediatecă, note muzicale format III)
2. publicaţiile solicitate de cadrele didactice pentru studiu la curs (mai multe exemplare) se servesc la 2 ore.

III. Aprobă modificări ale Organigramei U.N.M.B., astfel:
– constituirea Compartimentului de Audit Public Intern (format din postul de control financiar gestionar şi postul de Audit Public  Intern)
în subordinea directă a Rectorului;
– trecerea Biroului Resurse Umane-Salarizare în subordinea directă a Rectorului;
– trecerea compartimentului IT în subordinea  directă a Rectorului.

IV. – Senatul ia act de Procesul-Verbal al Comisiei de disciplină şi este de accord cu decizia luată.

V. – Aprobă propunerile consiliilor celor două facultăţi (Facultatea de Interpretare Muzicală şi Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală) privind cadre didactice asociate, în anul univ.2015/2016 (în măsura orelor disponibile).

VI. – La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală aprobă tutorii de an, pentru anul universitar 2015/2016, astfel:
Anul I                    – Lect. univ.dr. Sorin Rotaru
Anul II                  – Conf. univ.dr. Dalila Cernătescu
Anul III                  – Conf.univ.dr. Liliana Nedelciu
Anul IV                  – Prof.univ.dr. Alexandru Matei
Master  anul I        – Lect.univ.dr.Ioana Croitoru
Master anul  II       – Conf.univ.dr. Dolores Chelariu

VII. La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală aprobă întreruperea studiilor, pentru anul universitar 2015/2016, pentru următorii studenţi:
– Lungu C.E.Alecu-Andrei – Master anul II, vioară
– Marin D.Iulia-Maria – Master anul II, pian.

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 30 septembrie 2015:

I. – Aprobă structura anului univ.2015/2016

II. – Aprobă componenţa Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, astfel:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana Moş – prorector
Membri: Adm.fin. Elisabeta Rotilă -şef Birou Resurse Umane-Salarizare
Avocat Dan Velicu
Conf.univ.dr. Adriana Maier
Asist.univ.dr. Mihai Murariu
Secretar: Mihaela Ionescu

III. – Aprobă suspendarea taxei de închiriere a instrumentelor muzicale pentru anul univ.2015/2016.

IV. – La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală şi a Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală aprobă, de principiu, Statele de funcţii pentru anul univ.2015/2016.

V. – La propunerea Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală aprobă tutorii de an, pentru anul universitar 2015/2016, astfel:

A. Studii universitare de licenţă:

Anul de studiu / specializarea

Tutore

I CcMD Asist.univ.dr. Mihai Murariu
I Cjmu Lect.univ.dr. Andrei Tudor
I PM C.d.a.dr. Ioan Golcea
I MR Lect.univ.dr. Gabriel Oprea
II CcMD Asist.univ.dr. Diana Rotaru
II Cjmu Lect.univ.dr. Cătălin Răsvan
II PM Conf.univ.dr. Dragoş Călin
II MR Lect.univ.dr. Gabriel Oprea
III CcMD Lect.univ.dr. Mihai Măniceanu
III CJMU Conf.univ.dr. Marcel Octav Costea
III PM Conf.univ.dr. Valentin Gruescu
III MR Lect.univ.dr. Gabriel Oprea
IV CcMD, CJMU Conf.univ.dr. Diana Vodă-Nuţeanu

B. Studii universitare de master:

Anul de studiu / specializarea

Tutore

Anii I şi II  – Stil şi limbaj compoziţional Prof.univ.dr. Livia Teodorescu-Ciocănea
Anii I şi II  – Sinteză muzicologică Lect.univ.dr. Anamaria Călin
Anii I şi II  – Stilistică dirijorală Conf.univ.dr. Petru Andriesei
Anii I şi II  – Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase Prof.univ.dr. Mihail Diaconescu /Prof.univ.dr. Nicolae Gheorghiţă
Anii I şi II -Jazz şi culturi muzicale pop Prof.univ.dr. Mircea Tiberian

Comments are closed.