Dossier

Se depun 2 (două) dosare identice (cu acelaşi conţinut, unul din dosare va conţine în plus actele originale) cuprinzând următoarele documente:

 • cerere de înscriere*;
 • certificat de naştere – copie legalizată;
 • certificat de căsătorie sau actul de eventuală schimbare a numelui – copie legalizată (dacă este cazul);
 • diploma de bacalaureat sau echivalenta – copie legalizată + originalul, într-unul din dosare;
 • diploma de învăţământ superior – copie legalizată + originalul, într-unul din dosare;
 • foaia matricolă / supliment la diplomă – copie legalizată + originalul, într-unul din dosare;
 • diploma de master (dacă este cazul);
 • foaia matricolă / supliment la diplomă master (dacă este cazul) – copie legalizată;
 • copie după paşaport (pentru cetăţenii cu domiciliul în altă ţară) sau alt act de identitate pentru spaţiul U.E.;
 • curriculum vitae şi lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate şi / sau, după caz, prezentarea activităţii artistice (de creaţie şi / sau interpretare);
 • propunerea unei teme (în scris), cu justificarea importanţei acesteia;
 • lista bibliografică privind tema propusă, pe baza căreia să se poată desfăşura concursul;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (plata se face la casieria universităţii corp "C")

___________________
* – Conţinutul dosarului de înscriere inclusiv cererea tip se depun şi în format electronic
(un exemplar).
** – Toate documentele se depun în dosare cu şină cu excepţia actelor originale

Comments are closed.