Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

DPPD din cadrul UNMB s-a reînfiinţat în prin Ordin privind aprobarea Metodologie-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică nr. 5745/13.09.2012

DPPD are ca obiect al activităţii asigurarea competenţelor pedagogice în specialităţile în care UNMB pregăteşte absolvenţii, fiind un element esenţial de pregătire profesională al viitorilor şi actualilor profesori muzicieni. În acest sens, Departamentul distinge două ramuri principale, acelea ale pregatirii viitorilor profesori de instrument şi cel al profesorilor pentru disciplinele muzicale teoretice (Educatie muzicală şi discipline de specialitate cum ar fi: Armonie, Teorie, Istoria muzicii, Contrapunct, Orchestraţie, Analiza formelor şi genurilor muzicale, Estetica muzicală etc.).

DPPD se ocupă cu formarea iniţială  dar şi cu formarea continuă.
În cadrul formării iniţiale a pedagogilor, Modulul I al DPPD, desfăşurat în perioada studiilor de licenţă, prevede mai multe discipline obligatorii: Psihologia educaţiei, Pedagogie scolară, Managementul clasei de elevi, Didactica specialităţii, Practica pedagogică, Instruire asistată de calculator, Examen de absolvire: Nivelul I. Absolventii Modulului I au competenţa de a preda discipline muzicale în învaţământul obligatoriu (până la clasa a VIII-a) şi posibilitatea inscrierii la cursurile de pregătire ale Modulului II al DPPD ce se desfaşoară în cadrul studiilor masterale. Acesta cuprinde urmatoarele discipline de studiu, obligatorii: Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor, Proiectarea si managementul programelor educationale, Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialităţii, Practica pedagogică. De asemenea, modulul mai cuprinde o serie de discipline optionale, grupate in doua pachete. Pachetul 1: Comunicare educationala, Consiliere si orientare, Metodologia cercetarii educationale, Educatie integrata. Pachetul 2: Sociologia edcatiei, Managementul organizatiei scolare, Politici educationale, Educatie interculturala, Doctrine pedagogice contemporane. Din fiecare dintre aceste doua pachete, cursantii vor opta pentru o disciplina de studiu. Absolventii Modulului II al DPPD au competenta de a preda discipline muzicale in invatamantul obligatoriu, liceal si universitar.

In cadrul formarii continue a cadrelor didactice, Departamentul organizeaza examenele pentru obtinerea gradelor didactice – Gradul II si Gradul I, asigurand în colaborare cu MEN participarea cadrelor didactice din UNMB  în calitate de evaluatori, respectiv preşedinţi de comisie pentru  corectarea lucrarilor scrise la examenul national de defintivare in invatamant. În vederea susţinerii examenelor pentru gradele didactice, Departamentul organizează cursuri de pregatire pentru specialităţile prevazute in programele analitice. Aceste activităţi complexe se desfăşoară inclusiv în vacantele şcolare şi universitare, facând din DPPD un element al Universităţii care lucrează pe tot parcursul anului calendaristic.

DPPD are, de asemenea, acreditat  Modulul post-universitar de Pedagogia Educatiei Muzicale ce constă în cursuri intensive pentru absolvirea Modulelor  I şi II ( cu condiţia ca cei care doresc să urmeze aceste module sa fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de Master în domeniul – Muzică).
Componenţii Departamentului nostru desfăşoară activităţi de cercetare ştiintifică în domeniul didacticii aplicate:

  • elaboreaza articole, studii, recenzii şi cercetări în publicaţii de specialitate;
  • organizează şi participă la Simpozioane naţionale şi internaţionale cu tematica de specialitate;
  • elaborează manuale, cărţi, bibliografii şi suporturi de curs pentru învăţământul preuniversitar şi universitar;
  • elaborează şi actualizează permanent Programele Analitice din domeniul muzical.

Prin activitatea sa, DPPD asigura legătura funcţională, sistemică a UNMB cu liceele şi şcolile de muzică precum şi cu toate instituţiile de învatământ preuniversitar, cărora le furnizează cadre didactice bine pregătite pentru disciplinele de specialitate. Totodată, Departamentul asigură comunicarea cu serviciile şi departamentele abilitate din M.E.N. pentru organizarea activităţilor în învăţământul muzical din Romania, la toate nivelele. În acest sens, DPPD ofera asistenţă, sprijin şi expertiză de specialitate tuturor instituţiilor şi persoanelor participante la fenomenul muzical, focalizat asupra componentei pedagogice, educative.

 

Coordonator D.P.P.D

Conf.univ.dr. Iulian-Bogdan VODĂ

Coordonator Adj. D.P.P.D

Conf.univ.dr. Manuela GIOSA

Cadre didactice ale DPPD:

Licenţă

Conf. univ. dr. Cristina Popescu – Stanesti – Didatica specialitatii intrumentelor cu claviatură, practica pedagogică instrumentală
Prof. univ. dr. Vasile Ganţolea – Didatica specialitatii intrumentelor de suflat, practica pedagogică instrumentală
Conf. univ. dr. Tatiana Noia – Didactica specialitatii instrumentelor de coarde, practica pedagogică instrumentală
Lect. univ. dr. Heliana Dragusin-Practică pedagogică – Canto
Lect.univ.dr. Victor Chitic-Psihologia educaţiei; Managementul clasei de elevi
Asist. univ. dr. Rosse – Marie Denisse Dragoe – Practica Pedagogică
C.d.a.dr. Firuta Tacea-Pedagogie (curs)
C.d.a.dr. Simona Iftimescu-Pedagogie (seminar)
C.d.a.dr. Andreea Ion – Pedagogie (seminar)
C.d.a. dr. Cătălin Creţu – Instruire asistată de calculator

Master

Prof. univ. Dr. Vasile Ganţolea
– Didatica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii – instrumente de suflat/percuţie;
– Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal)
Conf. univ. Dr. Tatiana Noia
– Didatica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii – instrumente cu coarde;
– Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal)
Conf. univ. Dr. Cristina Şoreanu
– Didatica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii – Canto
– Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal)
Conf. univ. Dr. Dragoş Călin
– Educaţie integrată, Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii Educaţie intercultural, Practică pedagogică (învăţământ liceal,postliceal)
Lect.univ.dr. Victor Chitic
– Psihopedagogia adolescenţilor tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
C.d.a. dr. Lavinia Coman
– Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii-Pian, Educaţie interculturală
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Director: Conf. univ. Dr. Dragoş Călin

Director adjunct: Conf. univ. Dr. Dalila Cernatescu

Administrator financiar: Virginia Stoian

Tel./fax: 021 – 310.32.70;
021-314.26.10/134
E-mail: dppd@unmb.ro

Mai multe informații

Comments are closed.