Anunturi achizitii publice

Universitatea Națională de Muzică din București achiziționează -în regim de urgență-servicii de proiectare pentru instalațiile aferente sălii de concerte „George Enescu” de la sediul U.N.M.B.
Proiectul va cuprinde (în fazele S.F. și P.T.):

 • Instalația de ventilare și de climatizare a sălii George Enescu;
 • Instalația de ventilare și climatizare a noii regii tehnice a sălii George Enescu;
 • Instalația de încălzire (cu radiatoare) a sălii George Enescu;
 • Alimentarea cu agent termic a instalației de climatizare pentru sala George Enescu;
 • Centrala de apă răcită (și de alimentare cu apă răcită) a centralei de tratare a aerului, pentru sala George Enescu;
 • Instalația electrică de iluminat a sălii George Enescu;
 • Instalatia electrică de alimentare cu forță a centralei de climatizare, a chiller-ului, a sistemelor de pompare a apei calde (90 / 70º C) și a apei răcite (7 / 12º C);
 • Realizarea unui concept de acustică și de iluminat arhitectural, concept fundamentat pe măsurători acustice.

Sursa de finanţare: Buget.
Moneda: oferta va fi prezentată în lei.

Documente privind datele ofertantului:
Certificatul de înmatriculare (copie);
Certificat constatator emis de către Registrul Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului, aferent obiectului contractului (conform codului CAEN);
Informaţii generale privind firma ofertantă.
Operatorii economici interesați sunt rugați să se prezinte -până cel mai târziu în data de 12 decembrie 2017- la fața locului în vederea întocmirii unei oferte de preț cât mai reale.
Criteriul de adjudecare „prețul cel mai scăzut”

Toate ofertele financiare se vor posta în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P. cu specificația: proiect de instalații pentru sala de concerte „George Enescu” de la sediul U.N.M.B.

Atât piesele scrise, cât și cele desanate se vor preda beneficiarului cel mai târziu în data de 22 decembrie 2017, în baza unui P.V. de recepție


Universitatea Națională de Muzică din București, pune la dispoziția operatorilor economici interesați spații pentru instalarea şi exploatarea următoarelor echipamente:

 • 3 (trei) automate de băuturi calde și, respectiv, 1 (un) automat de băuturi reci – 1 x 4 = 4 m.p. – la sediul din str. Știrbei Vodă, nr. 33;
 • 2 (două) automate, unul pentru băuturi calde și un altul pentru băuturile reci – 2 x 1 = 2 m.p. – la căminul studențesc din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, ambele în sector 1, București.

Cei interesați sunt rugați să transmită o ofertă de preț la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax: 021 / 3.14.26.36, până cel târziu pe data de 8.12.2017, ora 15:00, criteriul de adjudecare fiind prețul cel mai ridicat, iar prețul de pornire este de 215 lei / lună /aparat.
Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 /3142636, Biroul de Achiziții Publice al U.N.M.B.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti cu sediul în strada Ştirbei Vodă nr.33, sector 1, organizează conform H.G.nr.966/1998 licitaţie in data de 13.12.2017 ora 11.00 pentru vânzare instrument muzical – pianina .
Documentele de participare se depun cu cel puțin 5 (cinci) zile înaintea datei stabilite pentru licitație.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 2.400 lei.
Relaţii suplimentare la telefon 021.314.26.10/interior 180.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în strada Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, organizează conform H.G.nr.966/1998 licitație în data de 06.11.2017 ora 9.00 pentru vânzare instrument muzical – violoncel.
Documentele de participare se depun cu cel puțin 5 (cinci) zile înaintea datei stabilite pentru licitație
Prețurile de pornire al licitației este de 250 lei.
Relații suplimentare la telefon 0.21.314.26.10/interior 180Documentatia de atribuire privind contractul de execuţie a lucrărilor de refacerea treptelor exterioare de la intrarea principală a U.N.M.B., din str. Poiana Narciselor, nr. 2, sectorul 1, prin aplicarea criteriului «preţul cel mai scăzut» este Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, privind achiziţiile publice.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze în regim de urgenţă (prin achiziţie directă), servicii de supraveghere a lucrărilor -dirigenţie de şantier, atât pentru instalaţii, cât şi pentru construcţii- privind supravegherea lucrărilor de reabilitare, de refuncţionalizare şi de modernizare a sălilor de învăţământ şi a spaţiilor conexe din tronsonul A4, de la parterul şi de la etajul tronsonului A3, de re-amenajare a sălii de sport, a sălii "Frederic Chopin" şi, respectiv, a spaţiului şi a scărilor de acces de la demisolul tronsonului A3 din corpul de clădire A (după consolidare) şi de modificare a proiectului, prin amenajarea sălii de sport, la parterul tronsonului A4, la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, conform art. 21, litera d), din Legea nr. 10/1995.

Cod C.P.V. : 71520000-9

Valoarea totală estimată pentru ambele servicii este de 26.400 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare: preţul cel mai scăzut.

Documente de calificare:

 1. Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie);
 2. Cod fiscal (copie);
 3. Autorizaţia de prestare servicii de supraveghere a lucrărilor, eliberată de l.S.C. valabilă la data încheierii contractului.

Operatorii economici interesaţi sunt rugati să transmită ofertele de preţ, la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax: 021 314 26 36, până la data de 31.08.2017, orele 15:00.

 


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze în regim de urgență, în baza Legii nr. 448/ 2006, atât servicii de dezinsecţie (2.482,69 m.p.) –în mod deosebit cu tratament împotriva ploșnițelor– în toate spaţiile aparținând căminului studențesc din str. general M. Berthelor, nr. 8, cât și servicii de deratizare, la etajul IV al corpului de clădire B (800,85 m.p.), de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, ambele în sectorul 1, Bucureşti.

Oferta financiară va prezenta tariful unitar total, pentru 2 tratamente consecutive, executate la interval de maxim trei săptămâni, solicitat pentru prestarea serviciilor de dezinsecţie în toate spaţiile din căminul studențesc și ea va include atât coeficientul de aplicare, de 2,5, cât și repetarea operaţiunilor (pentru toate suprafeţele tratate), la circa 21 de zile de la prima aplicare. Oferta va fi prezentată în lei.

Coduri C.P.V.: 90921000-9, 90923000-3
Valoarea –totală– estimată (pentru ambele servicii) este de 2.164,85 lei, exclusiv T.V.A.
Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut.
Documente de calificare:

 1. Documente care dovedesc calitatea de unitate protejată, respectiv Autorizație de funcționare ca unitate protejată emisă de Ministerul Muncii, al Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (copie);
 2. Certificatul de înmatriculare (copie);
 3. Cod fiscal (copie);
 4. Certificat emis de către Registrul Comerţului din care să reiasă în mod explicit obiectul de activitate (copie);
 5. Autorizaţie privind prestarea serviciilor de dezinsecție și de deratizare, pe raza municipiului București, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 146/2005 si H.C.G.M.B. nr. 147/2005;
 6. Substanțele folosite vor fi produse pesticide și raticide din grupele de toxicitate III și IV, avizate de către Ministerul Sănătății, prin I.P.S.M.P. al Municipiului București, pentru profilaxia sanitar-umană. Este obligatoriu ca toate substanțele să se regăsească în Registrul național al produselor biocide, avizat de căre Ministerul Sănătății și trebuie să aibă perioada de remanență de minim 90 zile;
 7. Fișele tehnice ale substanțelor;
 8. Aviz emis de Institutul de Sănătate Publică privitor la substanțele folosite;
 9. Certificatul atestând implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii (ISO sau echivalent), în copie;
 10. Informaţii generale privind firma ofertantă.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț, la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, sau la nr. de fax: 021.3142636, până la data de 19.07.2017, orele 15:00.
Ofertantul câștigător își va încărca oferta în S.E.A.P., achiziția urmând a se finaliza în catalogul electronic al achizițiilor publice.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, având sediul în str. Ştirbei Vodă, nr.33, sectorul 1, Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze -prin achiziţie directă, în regim de urgenţă- Lucrări de reparaţii la acoperişul corpului A (în zonele de desasupra uşilor de acces, din tronsoanele A 1 şi A3), lucrări constând în:

 • Desfăcut şi recuperat -dacă este posibil- tiglă ceramică dizlocată de pe acoperişul corpului A, în dreptul intrărilor principale: cea. 80 m.p.
 • Curăţat plăcile de ţiglă ceramică, care se pot reutiliza
 • Fixarea plăcilor cu adeziv de exterior
 • Curăţarea şarpantei şi a jgheaburi lor în dreptul intrărilor principale
 • Refacerea acoperişului in dreptul coşurilor de ventilaţie
 • Transport materiale incomode prin purtare directă.
 • Acoperit luminator cu plasă de protecţie.

Valoarea -totală- estimată, a lucrărilor de reparaţii la acoperiş, este de l O. 720 lei, fără T.V.A., iar criteriul de adjudecare este preţul cel mai scăzut.

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să se prezinte urgent la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, Bucureşti, pentru a vizita amplasamentul în vederea elaborării unei oferte cât mai reale.

Ofertele de preţ de preţ se vor transmite până la data de 30.05.2017, ora 15:00, pe adresa de email: e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax: 021 3142636

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 021 3142636 sau pe adresa de e-mail menţionată.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, avand sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze -prin achiziţie directă- servicii de medicina munci, conform art. 25, alin. (2), din Legea nr. 319 1 2006 a S.S.M., pentru toţi salariaţii din U.N.M.B. pe anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, până la aprobarea bugetului, conform art 165, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 pentru achiziţii publice.

Valoarea estimată a serviciilor de medicină a muncu este de 8.900 lei, exclusiv T.V.A., iar criteriul de adjudecare preţul cel mai scăzut.

Ofertele de preţ de preţ se vor transmite până la data de 26.05.2017, orele 10:00, pe adresa de email e.toma@unmb.ro,sau la nr. de fax: 021 3142636

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la telefon nr.: 021 3142636, sau pe adresa de email menţionată.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, Bucureşti, intenţionează să încheie -prin achiziţie directă. din S.E.A.P.- un contract de execuţie de lucrări de tratamente acustice şi de finisaje pentru sălile de curs cu numerele de la 1 la 6, aparţinând corpului D, sala nr. 124, din corpul B, respectiv sălile 39 şi 46, din corpul de clădire C

Toate lucrările vor fi executate conform specificaţiilor din caietul de sarcini.

Valoarea estimată a contractului de execuţie de lucrări este de aproximativ 20.000 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare – preţul cel mai scăzut.

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să transmită oferta de preţ până cel târziu în data de 15.05.2017, pe adresa de email e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax 021.3142636.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 021 3142636, Biroul Achiziţii Publice din U.N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, București, intenționează să încheie –prin achiziție directă din S.E.A.P.– un contract de prestări de servicii, pentru perioada rămasă din anul 2017, dar cu posibilitatea prelungirii până la aprobarea bugetului în anul 2018 conform H.G. nr. 395, din 2016 , cu o firmă autorizată de service și mentenanță, atât pentru noul post de transformare, de medie tensiune (600 kV), cât și pentru grupul electrogen de 150kJA, de la sediul U.N.M.B., din str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, București

Toate serviciile vor fi prestate conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Valoarea minimă estimată a contractului, pentru perioada rămasă din 2017,  este de 10.000 lei, exclusiv T.V.A., iar valoarea maximă estimată a contractului (pentru încă patru luni din anul 2018), de 15.000 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare este prețul cel mai scăzut.

Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită oferta de preț până cel târziu în data de 2.05.2017, pe adresa de email e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax 021.3142636.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 021 3142636, Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de revizii lunare şi operaţiuni de întreţinere, de depanare şi de programare curentă, pentru centrala telefonică -digitală- şi reţelele de telefonie şi de Internet (date – voce), respectiv pentru terminalele analogice aferente

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de revizii lunare şi operaţiuni de întreţinere, depanare şi programare curentă, pentru centrala telefonică -digitală- şi reţelele de telefonie şi de Internet (date – voce), respectiv pentru terminalele analogice aferentede la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35 (inclusiv din clădirea Mediatecă) și reţeaua de Internet de la căminul studenţesc, din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, Bucureşti.

Cod C.P.V. 50334110-9

Valoarea estimată: 6.560 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 27.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de verificare, întreţinere şi/sau reparare a echipamentelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu,respectiv a sistemului de detecţie a monoxidului de carbon

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de verificare, de întreţinere şi/sau reparare a echipamentelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, respectiv a sistemului de detecţie a monoxidului de carbon, inclusiv eventualele modificări de trasee sau echipamente, atât la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33 (inclusiv la clădirea Mediatecă), cât și la căminul studenţesc, din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti.

Cod C.P.V. 50610000-4

Valoarea estimată 7.200 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 19.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de furnizare Internet (în conformitate cu protocoaleleTCP/IP/UDP (cu viteză minimă -garantată- de 100 Mbps şi cu o lăţime de bandă alocată simetrică), cu semnal T.V., digital, inclus în preţ, prin reţea de fibră optică

Universitatea Națională de Muzică din București intenționează să achiziționeze servicii de furnizare de Internet (în conformitate cu protocoaleleTCP/IP/UDP (cu viteză minimă garantată de 100 Mbps şi cu lăţime de bandă alocată simetrică), cu semnal T.V., digital inclus în preţ, prin reţea de fibră optică, atât la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33 (inclusiv în imobilul Mediatecă), cât şi la căminul studenţesc din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sector 1.

Cod C.P.V. 72400000-4

Valoarea estimată 7.840 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea de a se prelungi în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 19.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de dezinsecţie în toate spaţiile U.N.M.B., atât cele de la sediu, inclusiv noua clădire a Mediatecii, cât şi la căminul studenţesc:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de dezinsecţie în toate spaţiile U.N.M.B., atât acelea de la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, inclusiv clădirea Mediatecă, cât şi la căminul studenţesc, din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, Bucureşti. Oferta financiară va cuprinde tariful unitar, total, solicitat pentru prestarea serviciilor de dezinsecţie în toate spaţiile din U.N.M.B. și ea va include coeficientul de aplicare, de 2,5, respectiv repetarea operaţiunilor pentru toate suprafeţele tratate, la un interval de circa 14 zile de la prima aplicare. Oferta va fi prezentată în lei, cu respectarea prevederilor art. 78, aliniat 3, lit. b), din Legea nr. 448, din 2006 (folosirea eficientă a fondurilor de handicap).

Cod C.P.V. 90921000-9

Valoarea estimată 6.061,15 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada 18.04.- 23.04.2017

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 12.04.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de mentenanţă a sistemelor de supraveghere video şi sistemelor de alarmare cu senzori de mişcare:

 

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de mentenanţă a sistemelor de supraveghere video şi a sistemelor de alarmare cu senzori de mişcare, de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, respectiv de la căminul studenţesc, din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti).

Cod C.P.V. 50343000-1

Valoarea estimată 18.900 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail- a.senin@unmb.ro, până la data de 31.03.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de revizii tehnice curente, intervenţii în caz de deranjamente şi revizii generale la cele patru ascensoare:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de revizii tehnice curente, intervenţii în caz de deranjamente şi revizii generale, la cele patru ascensoare (cele trei, de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, respectiv cel de la căminul studenţesc din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti).

Cod C.P.V. 50750000-7

Valoarea estimată 12.825 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email a.senin@unmb.ro până la data de 24.03.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind găzduirea și administrare a unor pagini web:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de găzduire -pe un server al prestatorului- şi de administrare (permanentă) a portalului web, cu replicarea sitului în limba engleză, modificarea, dacă va fi cazul, a codurilor html, css, php etc., actualizarea aplicaţiilor www.unmb.ro (cu subcapitolele: www.fim.ro / www.fcmpm.ro)  www.edituraunmb.ro şi www.musicologytoday.ro -pe un server dedicat- administrat de către prestator şi, respectiv găzduirea server-ului de mail, cu un număr nelimitat de adrese, pe același domeniu, www.unmb.ro, de la sediul U.N.M.B. din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1,  Bucureşti.

Cod C.P.V.72415000-2

Valoarea estimată 42.246 lei exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada  rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email e.toma@unmb.ro până la data de 23.03.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere .

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special prin cumpărare directă, atât pentru sediul U.N.M.B. din str. Știrbei Vodă, nr. 33, cât și pentru căminul studențesc din str. general M.Berthelot nr. 8, ambele în sectorul 1, București.

Cod C.P.V.90512000-9

Valoarea estimată 21.168 lei exclusiv T.V.A.

Cantitatea de resturi menajere anuală pentru cele 2 (două) locații este de eproximativ 580 m.c.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada  rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018 in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email e.toma@unmb.ro, până la data de 23.03.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr.33, sector 1, organizează în baza Hotărârii nr. 966/1998, art. 3 licitaţie pentru vânzare deșeuri material lemnos, în data de 17.01.2017.
Documentele de participare se primesc cu cel puţin 5(cinci) zile înaintea datei stabilite pentru licitaţie.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,38 lei/kg. Relaţii suplimentare la telefon /fax: 021.313.71.22.

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze
(prin cumpărare directă cu selecţie de oferte) 7 seturi de pupitre hidraulice pentru partituri muzicale –cu cărucioare de transport- a câte 20 buc./set în vederea dotării sălilor de studiu din incinta U.N.M.B., cu livrare gratuită la sediul din strada Ştirbei Vodă, nr. 35, sectorul 1, Bucureşti. Ofertele vor fi transmise fie la nr. de fax 0213142636, fie la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 22.12.2016, orele 15:00. Informațiile suplimentare se pot obține de la Biroul Achiziții Publice, la telefon 021 3142636. Valoarea –totală– estimată este de 37.916,66 lei, exclusiv T.V.A., iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.


Universitatea Națională de Muzică din București intenționează să încheie un contract de lucrări privind lucrări de igienizare şi tratamente acustice pentru şapte săli din corpul B (sălile cu nr. 124, 139, 163, 168, 170, 171 şi 174) de la sediul din str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1. Cei interesați sunt rugați să transmită o ofertă de preț la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro sau la nr. de fax: 021 3142636, până cel târziu pe 20.12.2016, ora 14:00, criteriul de adjudecare fiind „prețul cel mai scăzut”. Valoarea totală estimată a contractului de execuţie de lucrări este de 25.000 lei, exclusiv T.V.A. Ofertanţii sunt invitaţi la sediul U.N.M.B. pentru vizionarea stării respectivelor spaţii. Alte informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București intenționează să încheie un contract de prestări de servicii privind exploatarea unor spații pentru instalarea a 4 (patru) automate de băuturi calde, respectiv a 2 (două) automate de băuturi reci și de snacks-uri, cu un total de 6 m.p. – 2 m.p. la căminul studențesc din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8 și de 4 m.p., la sediul din str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1. Cei interesați sunt rugați să transmită o oferta de preț (în lei/m.p.) la adresa de e-mail: e.toma @ unmb.ro sau la nr. de fax: 021 3142636, până cel târziu pe 9.12.2016, ora 12:00, criteriul de adjudecare fiind „prețul cel mai ridicat”. Alte informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


ANUNȚ
CERERE DE OFERTA
PENTRU COLECTARE ȘI VALORIFICARE FIER ȘI LEMN

 

Universitatea Națională de Muzică din București cu sediul în str. Știrbei Vodă,  nr.33, sector 1, telefon : 021.314.26.10,  int.187, intenționează să vândă deșeuri din fier și lemn provenit din dezafectarea echipamentelor scoase din uz.
Ofertele vor fi depuse la biroul Achiziții Publice  – et. 3, Mediatecă – în perioada 15.11.2016 – 21.11.2016, orele 15:00.
Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

 1. pentru Societăți Comerciale:
 2. Nota de prezentare generală a ofertantului, original;
 3. Certificat de înmatriculare, cod fiscal, copie certificată conform cu originalul;
 4. Dovada că este firmă abilitată și agreată de Ministerul Mediului;
 5. Oferta financiară va fi prezentată în original, semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, și va cuprinde prețul/kg. În prețul ofertat se va ține cont de  demontarea echipamentelor, ridicarea și transportul acestora din cadrul locațiilor Universității Naționale de Muzică București.;

b) pentru persoane fizice:

 1. Cerere adresată Directorului General Administrativ al U.N.M.B.;
 2. Copie Carte de Identitate;
 3. Oferta de preț care va fi depăusă în plic închis și va cuprinde prețul/kg. În prețul ofertat se va ține cont de  demontarea echipamentelor, ridicarea și transportul acestora din cadrul locațiilor Universității Naționale de Muzică București.;

ANUNȚ
CERERE DE OFERTA
PENTRU COLECTARE ȘI VALORIFICARE FIER ȘI LEMN

 

Universitatea Națională de Muzică din București cu sediul în str. Știrbei Vodă,  nr.33, sector 1, telefon : 021.314.26.10,  int.187, intenționează să vândă deșeuri din fier și lemn provenit din dezafectarea echipamentelor scoase din uz.
Ofertele vor fi depuse la biroul Achiziții Publice  – et. 3, Mediatecă – în perioada 1.11.2016 – 8.11.2016, orele 15:00.
Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

 1. pentru Societăți Comerciale:
 2. Nota de prezentare generală a ofertantului, original;
 3. Certificat de înmatriculare, cod fiscal, copie certificată conform cu originalul;
 4. Dovada că este firmă abilitată și agreată de Ministerul Mediului;
 5. Oferta financiară va fi prezentată în original, semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, și va cuprinde prețul/kg. În prețul ofertat se va ține cont de  demontarea echipamentelor, ridicarea și transportul acestora din cadrul locațiilor Universității Naționale de Muzică București.;

b) pentru persoane fizice:

 1. Cerere adresată Directorului General Administrativ al U.N.M.B.;
 2. Copie Carte de Identitate;
 3. Oferta de preț care va fi depăusă în plic închis și va cuprinde prețul/kg. În prețul ofertat se va ține cont de  demontarea echipamentelor, ridicarea și transportul acestora din cadrul locațiilor Universității Naționale de Muzică București.;

ANUNȚ
CERERE DE OFERTA
PENTRU COLECTARE ȘI VALORIFICARE FIER ȘI LEMN

 

Universitatea Națională de Muzică din București cu sediul în str. Știrbei Vodă,  nr.33, sector 1, telefon : 021.314.26.10,  int.187, intenționează să vândă deșeuri din fier și lemn provenit din dezafectarea echipamentelor scoase din uz.
Ofertele vor fi depuse la biroul Achiziții Publice  – et. 3, Mediatecă – în perioada 17.10.2016 – 21.10.2016, orele 15:00
Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

 1. pentru Societăți Comerciale:
 2. Nota de prezentare generală a ofertantului, original;
 3. Certificat de înmatriculare, cod fiscal, copie certificată conform cu originalul;
 4. Dovada că este firmă abilitată și agreată de Ministerul Mediului;
 5. Oferta financiară va fi prezentată în original, semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, și va cuprinde prețul/kg. În prețul ofertat se va ține cont de  demontarea echipamentelor, ridicarea și transportul acestora din cadrul locațiilor Universității Naționale de Muzică București.;

b) pentru persoane fizice:

 1. Cerere adresată Directorului General Administrativ al U.N.M.B.;
 2. Copie Carte de Identitate;
 3. Oferta de preț care va fi depăusă în plic închis și va cuprinde prețul/kg. În prețul ofertat se va ține cont de  demontarea echipamentelor, ridicarea și transportul acestora din cadrul locațiilor Universității Naționale de Muzică București.;

Universitatea Națională de Muzică din București, avand  sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, București, intenționează să achiziționeze –prin achiziție directă– servicii privind studiul acustic pentru obținerea parametrilor optimi pentru audiție în funcție de dimensiunile săliilor și de aspectul activităților. Studiul se va baza po o măsuratoare inițială a spațiilor și a principalilor parametri acustici (conform  S.R. ISO 3382–1, din 2009), efectuată în săli. O alta măsurare la finalul lucrărilor va confirma încadrarea în parametrii acustici recomandați.
Pentru sălile de studiu se vor propune finisaje obișnuite, eventual completate cu panouri acustice similare cu cele montate în alte săli de studiu (sălile de percuție, sala „D. Lipatti”).
Toti operatorii economici interesati pot obține informații suplimentare la nr. de telefon  021 3142636, sau la adresa de e-mail g.tanasescu@unmb.ro. Ofertele de preț se vor transmite la același  nr. de fax: 021 3142636 sau pe adresa de e-mail g.tanasescu@unmb.ro., până cel târziu.20 octombrie 2016, orele 12.00.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de cadastru -cod CPV 71354300-7-  pentru noul obiectiv cu destinația de Mediatecă, de la sediul U.N.M.B., din str.
Știrbei Voda, nr. 35, sectorul, 1, București. Valoarea estimată a contractului de prestări servicii care urmează a fi atribuit (pentru o suprafață desfășurată de 4.338,15 m.p.) este de 10.300 lei, fără T.V.A. Operatorii economici interesați sunt rugați să se prezinte la sediul U.N.M.B. pentru a vizita amplasamentul și a vizualiza documentația aferentă. Ofertele de preț vor fi transmise pe adresa de e-mail e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax: 021 3142636, până cel târziu în data de 23.06.2016, orele 15:00. Criteriul de adjudecare este prețul cel mai scăzut. Ofertantul câștigător va fi informat, acesta având obligația de a-și încărca oferta in S.E.A.P., achizitia finalizându-se în catalogul electronic al achizițiilor publice. Orice informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636  sau pe adresa de e-mail e.toma@unmb.ro, Biroul Achiziții Publice.


Universitatea Națională de Muzică din București anunță toți operatorii economici de profil interesați, de intenţia sa de a contracta prestarea unor servicii de înlocuire a corzilor şi a altor piese deteriorate sau lipsă pentru toate tipurile de piane şi pianine din dotarea U.N.M.B., atât la sediul U.N.M.B. din str. Știrbei Vodă, nr. 33-35, inclusiv clădirea Mediatecă, cât și la căminul studențesc din str. general M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, București. Valoarea totală estimată a contractului de prestări servicii de înlocuire a corzilor şi a altor piese deteriorate sau lipsă pentru toate tipurile de piane şi pianine din dotarea U.N.M.B este de 10.600 lei, exclusiv T.V.A. pe perioada rămasă din anul 2016, cu posibilitatea prelungirii până la aprobarea bugetului pe anul 2017, criteriul de adjudecare fiind prețul cel mai scăzut. Operatorii interesaţi pot solicita caietul de sarcini de la Serviciul Tehnic – Biroul Achiziţii Publice, la tel./fax 0213142636 Ofertele se vor fi transmite la nr. de fax 0213142636 sau la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 25.05.2016, orele 15:00. Orice informații suplimentare  se pot obţine la nr. de telefon 0213142636.


Universitatea Națională de Muzică din București, achiziționează în regim de urgență servicii de dezinsecție, atât la sediul U.N.M.B., din str. Știrbei Vodă, nr. 33 -pentru suprafața totală de 8.925,83 m.p.- cât și la căminul studențesc din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8 -pentru o suprafață totală de 2.482,69 m.p.-  din sector 1, București. Valoarea estimată a achiziției (pentru ambele locații)  este de 3.765 lei, exclusiv T.V.A. Achiziția serviciilor de dezinsecție la sediul U.N.M.B. și la căminul studențesc, se va organiza doar cu participarea unor unităților protejate, conform art. 43, din O.U.G. nr. 34 /2006, cu respectarea prevederilor art. 78, alin. 3, litera b), din Legea nr. 448 / 2006. Toți operatorii economici vor transmite oferte de preț însoțite de documente care să ateste calitatea de unitate protejată, respectiv Autorizația de funcționare ca unitate protejată emisă de către Ministerul Muncii, al Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în termen de valabilitate. Criteriul de adjudecare este prețul cel mai scăzut. Caietul de sarcini se poate obține de la Biroul Achiziții  Publice din U.N.M.B., la nr. de tel/fax: 021 3142636 sau la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro . Ofertele vor fi transmise până la data de 28.04.2016, la adresa de e-mail sau la nr. de fax menționate mai sus. Ofertantul câștigător va avea obligația de a posta oferta și în S.E.A.P., achiziția finalizânduse prin catalogul electronic al achizițiilor publice


Universitatea Națională de Muzică din București anunță toți operatorii economici de profil interesați, de intenţia sa de a contracta prestarea unor servicii de monitorizare permanentă, cu intervenții la cerere, în baza Legii nr. 333/2003, atât pentru sediul U.N.M.B. din str. Știrbei Vodă, nr. 33, cât și la căminul studențesc din str. general M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, București.Valoarea totală estimată a contractului de prestări de servicii de monitorizare și de intervenție rapidă -la cerere- pentru cele 2 (două) locații este de 4.320 lei, pe perioada rămasă din anul 2016, cu posibilitatea prelungirii până la aprobarea bugetului anului 2017, criteriul de adjudecare fiind prețul cel mai scăzut. Ofertele se vor fi transmite la nr. de fax 021 3142636 sau la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, până la data de 15.03.2016, orele 12.00. Ofertantul declarat câștigător va avea obligația de a prezenta toate licențele și autorizațiile specifice. Orice informații suplimentare  se pot obţine la nr. de telefon 021 3142636.

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie – în regim de urgență – un contract de achiziție publică, prin achiziție directă, privind furnizarea unui computer de birou performant având următoarea configurație: Intel 3.00GHz HD Graphics, 4GB 1600 DDR3, 500GB HDD 7200rpm, bATX, cu monitor LED HD 22″ 1920×1080, cu licențe –instalate- Win 8.1 84bit ENG. OEM, OFFICE HB 2016 64bit ENG FPP, având o valoare (totală) estimată de 3.225 lei, exclusiv T.V.A. Ofertele se vor transmite până pe 24.12.2015, ora 1000, fie pe adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, fie la numărul de fax: 021 314.26.36.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie un contract de achiziție publică  -prin achiziție directă- privind furnizarea unui set de dulapuri pentru sala de lectură din noua clădire cu destinația Mediatecă la sediul Universității Naționale de Muzică din București, str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, având o valoare totală estimată de 2.822 lei, exclusiv T.V.A. Ofertele se vor transmite, până la data de 10.12.2015 pe adresa de e-mail e.toma@unmb.ro sau la număr de fax: 021 314.26.36. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 314.26.36, Biroul Achiziții Publice din U. N.M.B. Mobilierul va fi confecţionat în completarea celui existent și va trebui sa aibă o linie, caracteristici și dimensiuni asemănătoare, drept pentru care ofertanţii sunt invitaţi la faţa locului pentru clarificarea detaliilor constructive. Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice al U. N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie un contract de achiziție publică  -prin achiziție directă- privind furnizarea unui set mobilier pentru sala de studii doctorale din noua clădire cu destinația Mediatecă la sediul Universității Naționale de Muzică din București, str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, având o valoare totală estimată de 6.197 lei, exclusiv T.V.A. Ofertele se vor transmite, până la data de 10.12.2015 pe adresa de e-mail e.toma@unmb.ro sau la număr de fax: 021 314.26.36. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 314.26.36, Biroul Achiziții Publice din U. N.M.B. Mobilierul va fi confecţionat conform unei schițe, drept pentru care toți ofertanţii sunt invitaţi la faţa locului pentru clarificarea detaliilor constructive. Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice al U. N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie în regim de urgență un contract de achiziție publică –prin achiziție directă– privind monitorizarea și intervenția rapidă, inclusiv instalarea de butoane de panică, la sediul U.N.M.B. din str. Știrbei Vodă, nr. 33, respectiv căminul studențesc din str. general M. Berthelot nr. 8, sectorul 1, București. cu o valoare totală (estimată) de 150 lei / lună /locație, pentru monitorizare și intervenție rapidă, iar pentru montare buton panică, o valoare estimată de 1.120 lei exclusiv T.V.A. Operatorii economici interesați sunt invitați să viziteze în prealabil locațiile, în vederea elaborarii unei oferte cât mai reale. Ofertele de preț vor fi transmise fie la nr. de fax: 021 3142636, fie pe e-mail, la adresa: e.toma@unmb.ro, până la data de 18.12.2015, la orele 12:00. Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice al U. N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie un contract de achiziție publică -prin achiziție directă- privind execuția unor lucrări de tratamente acustice la noile săli de percuție din tronsonul A3, al corpului de clădire A, la  sediul U.N.M.B., având o valoare estimată de 25.000 lei, exclusiv T.V.A. Documentația de atribuire se poate solicita fie la numărul de fax: 021 3142636, fie la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro. Ofertele se vor transmite -până la data de 16.12.2015, orele 12:00- fie pe adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, fie la numărul de fax: 021 3142636. Orice informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice al U. N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie –prin achiziție directă– un contract de achiziție publică privind furnizarea la sediul U.N.M.B. a 100 m.l. de mochetă pentru trafic intens, ignifugă, culoarea albastru quartz, având o valoare totală estimată de 29.348  lei, exclusiv T.V.A. Ofertele se vor transmite –până cel mai tîrziu la data de 15.12.2015, ora 12:00– fie pe adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, fie la numărul de fax: 021 3142636. Orice informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice al U.N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie în regim de urgență un contract de achiziție publică –printr-o achiziție directă– privind executarea unor lucrări privind refacerea acoperișului corpului de clădire E de la sediul U.N.M.B. cu o valoare totală (estimată) de 28.200 lei, exclusiv T.V.A. Toți operatorii economici interesați pot solicita Caietul de sarcini fie la nr. de fax: 021 3142636, fie pe e-mail, la adresa e.toma@unmb.ro, Ofertele se vor transmite până la data de 15.12.2015 la orele 12:00, fie pe adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, fie la numărul de fax: 021 3142636. Operatorii economici interesați sunt invitați să viziteze în prealabil amplasamentul, în vederea elaborarii unei oferte cât mai reale. Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice al U. N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie un contract de achiziție publică   –prin achiziție directă– privind furnizarea, unui set de dulapuri  pentru sala  de lectură din noua clădire cu destinația Mediatecă, de la sediul Universității Naționale de Muzică din București din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, având o valoare estimată de 2.822 lei, exclusiv T.V.A. Ofertele se vor transmite până la data de 12.12.2015, pe adresa de e-mail e.toma@unmb.ro, sau la nr. de fax: 0213142636. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice din U. N.M.B.. Mobilierul va fi confecţionat în completarea celui existent şi va trebui sa aibă o linie, caracteristici şi dimensiuni asemănătoare, drept pentru care ofertanţii sunt invitaţi la faţa locului pentru clarificarea detaliilor constructive. Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice al U. N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie un contract de achiziție publică –prin achiziție directă– privind furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a 2 (două) sisteme de supraveghere video, compuse din câte 4 (patru) camere de supraveghere pentru interior, de tip HDCVI FULL HD a 2 Megapixeli, IR 20 metri HDCVI, cu lentile varifocale și 2 (două) monitoare cu Led, Full HD, 24ˮ, HDD 2TB,  pentru dotarea noului obiectiv având destinația de Mediatecă de la sediul Universității Naționale de Muzică din București, str. Ştirbei Vodă, nr. 35, sector 1, având o valoare totală estimată de 7.258 lei, exclusiv T.V.A. Ofertele se vor transmite -până la data de 7.12.2015, ora 12:00- fie pe adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, fie la numărul de fax: 0213142636. Operatorii economici interesați sunt rugați să viziteze amplasamentul, în vederea elaborarii unei oferte cât mai reale. Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice al U. N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie un contract de achiziție publică –prin achiziție directă– privind prestarea unor servicii de arhivare  conform Legii nr. 16/1996, cu completările și modificările ulterioare și în baza Legii nr. 448/2006 (privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), pentru o suprafață totală de 50 m.l. cu o valoare estimată de 5.000 lei, exclusiv T.V.A. Ofertele se transmit -până la data de 5.12.2015- pe adresa de e-mail e.toma@unmb.ro, sau la nr. de fax: 0213142636. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice din U. N..M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie un contract de achiziție publică  –prin achiziție directă– privind proiectarea unui sistem de evacuare a gazelor rezultate în urma  arderii, la centrala termică de la sediul U.N.M.B. din str Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, București. Proiectul va avea în vedere atât devierea traseului de evacuare a gazelor arse, cât și o expertiză a situației existente la cazanul Buderus SK 725, astfel ca evacuarea gazelor arse să se facă prin coșul de fum aferent cazanelor ICMA și Buderus SK 635, existente. Proiectul va conține și un studiu ce va demonstra condițiile efective în care canalul de fum aferent cazanelor ICMA și Buderus SK635, va putea prelua și gazele emise de cazanul Buderus SK 725. Valoarea estimată a contractului de prestări servicii va fi de maxim 5.000 lei, exclusiv T.V.A., iar criteriul de adjudecare, „prețul cel mai scăzut‟. Toate ofertele vor fi transmise la numărul de fax: 021 3142636 sau adesa de e-mail: e.toma@unmb.ro, până la 5.12.2015. Operatorii economici sunt rugați să viziteze amplasamentul, în vederea elaborării unei oferte reale. Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon 021 3142636.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să încheie un contract de prestări de servicii -prin achiziție directă- în baza Legii nr. 448/2006 privind confecționarea și montarea în incinta noii construcții având destinația Mediatecă a unui număr de 7 (șapte) bannere, după următoarea structură:

 • 2buc. cu dimensiunile de 128,5x250cm.
 • 2buc. cu dimensiunile de 135x250cm.
 • 2buc. cu dimensiunile de 277x231cm.
 • 1buc. cu dimensiunea de  125x320cm.
 • 1buc. cu dimensiunea de 135x320cm.

personalizate cu portretele unor mari dirijori și compozitori.

Prețul se va oferta în lei –exclusiv T.V.A.– şi criteriul de selecție va fi prețul cel mai scăzut. Oferte vor fi transmise la nr. de fax: 021.3142636, sau la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, până la data de 26.11.2015, orele 15:00.
Toţi operatorii economici interesați deţinătorii unei autorizații de unitate protejată emisă de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, sunt rugați să se adreseze pentru informații suplimentare, la Biroul Achiziții Publice, la nr. de telefon: 021.3142636, sau la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro
Finalizarea achiziției publice de prestări servicii de confecționare și montare a unor bannere cu portrete de mari dirijori și compozitori, se va finaliza prin catalogul electronic din S.E.A.P.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să încheie -prin achiziție directă- un contract de prestări de servicii de pază și supraveghere, în baza prevederilor Legii nr. 333 / 2003, privind paza obiectivelor, a bunurilor, a valorilor şi protecţia persoanelor, cu completările și modificările ulterioare, 24 / 24 ore, 7 / 7 zile, pentru noul obiectiv cu destinația Mediatecă. Tariful estimat [lei / oră / agent de pază] este de 11.70 lei, exclusiv T.V.A., rezultând o valoare totală (pentru perioada 8 – 31 decembrie 2015) de 6.740 lei, exclusiv T.V.A. și criteriul de adjudecare utilizat va fi „prețul cel mai scăzut“. Contractul se va încheia doar până la sfârșitul anului financiar 2015, cu posibilitatea prelungirii sale până la aprobarea bugetului anului 2016.
Ofertele se pot transmite până la data de 20.11.2015, orele 12:00, la nr. de fax: 0213142636 sau la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro . Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0213142636.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti intenţionează să achiziţioneze, prin achiziţie directă, lucrări de revizie la acoperişul corpului de clădire C, de la sediul universităţii, din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, Bucureşti.
Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să solicite caietul de sarcini la nr. de fax: 021.3142636, sau la adresa de e-mail viorel.ganea@unmb.ro
În vederea elaborării unei oferte de preţ cât mai reală, cei interesaţi sunt rugaţi să viziteze amplasamentul şi să prezinte o ofertă până la data de 06. 11.2015.
Ofertele vor fi transmise la nr. de fax sau la adresa de e-mail specificate anterior, iar ofertantul căştigător va avea obligaţia de a încărca oferta în S.E.A.P., achiziţia finalizându-se în catalogul electronic.


Universitatea Națională de Muzică din București închiriază spații pentru instalarea a 4 (patru) automate de băuturi calde, respectiv a 2 (două) automate de băuturi reci și snacks-uri, un total de 6 m.p.  – 2 m.p. la căminul studențesc din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8 și 4 m.p., la sediul din str. Știrbei Vodă, nr. 33 – în sectorul 1, București. Cei interesați sunt rugați să transmită oferta de preț la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax: 021 3142636, până cel târziu pe 30.10.2015, ora 12:00, criteriul de adjudecare fiind prețul cel mai ridicat. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie un contract de achiziție publică   –prin achiziție directă– privind furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune, a unui sistem de proiecție compus dintr-un videoproiector (minim 3.000 lumeni) şi un ecran acționat electric printr-o telecomandă (2 x 2 m.l.), pentru dotarea noului sediu cu destinația Mediatecă, de la sediul Universității Naționale de Muzică din București din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, având o valoare estimată de 5.500 lei, exclusiv T.V.A. Ofertele se vor transmite până la data de 26.10.2015, pe adresa de e-mail e.toma@unmb.ro, sau la nr. de fax: 0213142636.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021 3142636, Biroul Achiziții Publice din U. N..M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze
(prin cumpărare directă cu selecţie de oferte) 6 seturi de pupitre hidraulice pentru partituri muzicale -şi cărucioare de transport- a câte 20 buc./set în vederea dotării noului Studio repetiţiii orchestră, de la etajul al IV-lea al obiectivului cu destinația Mediatecă, cu livrare gratuită la sediul din strada Ştirbei Vodă, nr. 35, sectorul 1, Bucureşti. Ofertele vor fi transmise fie la nr. de fax 0213142636, fie la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 20.10.2015, orele 15:00. Informațiile suplimentare se pot obține de la Biroul Achiziții Publice, la telefon 021 3142636. Valoarea –totală– estimată este de 35.265,63 lei, exclusiv T.V.A., iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze
servicii de cablare în vederea racordării noului obiectiv cu destinaţia Mediatecă la reţelele de internet şi telefonie fixă, deja existente la sediul din strada Ştirbei Vodă, nr. 35, sector 1, Bucureşti constând în:

 • Verificarea conexiunii de fibră optică existentă (pentru continuitate);
 • Instalarea şi racordarea unui cablu telefonic cu minim 50 perechi de fire, (0,5 x 2 mm.), pe o lungime de 200 m.l., între centrala telefonică şi noul obiectiv cu destinaţia Mediatecă;
 • Completarea cablajului de Internet de la biroul administratorului I.T. din corpul C, prin podul corpului A şi, respectiv, până la Mediatecă, cu 300 m.l. de fibră optică autoportantă (cu şufă metalică de susţinere);
 • Instalarea -în birol administrator I.T. şi, respectiv, în podul corpului A- a 2 (două) media convertoare, care vor permite şi recuplarea Decanatelor din tronsonul A3 la reţeaua de fibră optică;
 • Furnizarea şi montarea unei noi extensii în centrala telefonică existentă (SIEMENS) pentru încă 12 abonaţi de interior.

Ofertanţii sunt invitaţi la sediul U.N.M.B. pentru analizarea detaliilor tehnice. Ofertele vor fi transmise fie la nr. de fax 0213142636, fie la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro până la data de 18.09.2015. Informațiile suplimentare se pot obține de la Biroul Achiziții Publice, la telefon 0213142636. Valoarea –totală– estimată este de 16.000 lei, exclusiv T.V.A., iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. La atribuirea contractului de servicii (prin achiziție directă) se va ține cont și de termenul de finalizare al respectivelor racorduri.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze mobilier –pentru dotarea noului obiectiv cu destinația Mediatecă– constând în:

 • 2 seturi a cate trei etajere pentru discuri L.P. vinil, din pal melaminat de culoare albă, rezistent la umezeală şi la pete, uşor de curăţat, având dimensiunile de:  182 cm. lăţime totală, 39 cm. adâncime şi 182 cm. înălțime totală;
 • 2 seturi a 10 mese de culoare albă, din plastic poli-propilenic /plastic ABS, cu cadru de susţinere şi picioare din oţel, protejate cu un strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică), cu o inserţie de zinc, având dimensiunile de: 75 cm. lungime, 75 cm. lăţime şi 72 cm. inaltime/ 125 cm lungime, 75 cm inaltime, 75 cm latime; scaune diverse culori cu șezut şi spătar din plastic poli-propilenic, respectiv cu cadrul şi picioarele din oţel;
 • 1set de 4 mese mese de pal melaminat, culoare stejar, cu dimensiunile de: 400 x 75 x 80 cm., cu cinci separatoare de capăt, înalte de 40 cm.;
 • 2 seturi de dulapuri compacte din pal melaminat (un set culoare stajar și un set de culoare neagră) cu trei rânuri de uşi şi poliţe interioare, cu dimensiunile de: 330cm. lungime, 240 cm. înălțime şi, respectiv cu o adâncimea de 55cm., cu accesoriile aferente.

Mobilierul va fi confecţionat în completarea celui existent şi va trebui sa aibă o linie, caracteristici şi dimensiuni asemănătoare, drept pentru care ofertanţii sunt invitaţi la faţa locului pentru clarificarea detaliilor constructive. Ofertele vor fi transmise la nr. de fax 021 314 26 36 sau la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro până la data de 25.09.2015. Informațiile suplimentare se pot obține de la Biroul Achiziții Publice, la telefon 021 314 26 36. Valoarea –totală– estimată este de 14.395 lei, exclusiv T.V.A., iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. La atribuirea contractului de furnizare (prin achiziție directă) se va ține cont și de termenul de livrare al respectivelor produse.


Universitatea Națională de Muzică din București, achiziționează în regim de urgență servicii privind curățarea exterioara a tuturor gemurilor noului obictiv cu destinația Mediatecă, de la sediul U.N.M.B., din str. Știrbei Vodă, nr. 35, sectorul 1, cu o firmă de profil, conform Legii nr. 448/2006. Valoarea -totală- estimată este de 6.100 lei, exclusive T.V.A., pentru o suprafața de cca. 965 m.p. Ofertele se vor transmite la nr. de fax:021.3142636 sau la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, până cel mai târziu pe 15.09.2015, orele 15:00, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut. Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită -odată cu oferta de preț- și o autorizație eliberată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, din care să reiasă că prestează aceste servicii conform Legii nr. 448 din 2006, dar și un extras de la Registrul Comerţului din care să reiasă obiectul de activitate.


Universitatea Națională de Muzică din București intenționează să atribuie -în regim de urgență- un contract de service și mentenanță pentru un nou post de transformare de 600 kVA și instalațiile electrice (de medie tensiune) aferente, cu acordarea de asistență tehnică 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

Serviciile vor include eventuale intervenții (cu echipe specializate si dotările necesare), diagnosticare defecte și înlăturarea acestora în cel mai scurt timp posibil, cu repornirea instalației, verificare instalație de alimentare generală cu energie electrică, verificare prize de pământ post trafo, termografiere post trafo și tablou general, verificare conexiuni pe medie tensiune și în tabloul general de joasă tensiune, verificare rezistență de izolație a tabloului general și a cablurilor de alimentare, emiterea de buletine de verificări pentru toate măsurătorile efectuate etc.

Ofertele vor fi tranamise la nr. de fax.: 021 314 26 36 sau la adresa de e-mail e.toma@unmb.ro, până la data de 11.09.2015. Ofertele de preț vor fi însoțite și de atestatele emise de A.N.R.E., tip A2, C2B și, respectiv, E2.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de instalarea unui sistem de alarmare și semnalizare împotriva efracției – cu conectare la sistemul existent – respectiv proiectul aferent sistemului menționat, avizat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București,  compus din :

 • 1 buc. centrală avertizare efracție;
 • 2 (două) buc. detector de mișcare;
 • tastatură pe fir;
 • acumulator;
 • sirenă de avertizare efracție, interior;
 • sirenă de avertizare efracție, exterior.

Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită ofertele de preț însoțite de licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, la nr. de fax: 021.3142636, sau adresa de e-mail e.toma@unmb.ro, până cel târziu la data de 27.08.2015, criteriul de selectie fiind, prețul cel mai scăzut.


Universitatea Națională de Muzică din București dorește să execute în perioada 17 – 21 august 2015, zugrăveli în regim de urgență pe o suprafață de 81 m.p. (constând în desfacere tencuieli, finisaje cu glet, zugraveli lavabile ş.a.), în corpul de clădire B, ca urmare a înfundării conductelor pentru apele pluviale şi a inundării tavanelor şi a pereţilor. Valoarea totală estimată privind lucrările menționate este de maxim 4.500 lei, exclusiv T.V.A. Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon: 0213142636.


Universitatea Națională de Muzică din București intenționează să achiziționeze, prin Achiziție Directă, – în regim de urgență – lucrări privind dezafectarea unui coș de cărămidă și refacerea învelitorii de tablă în zona streașină – coș, desfacerea tencuielii exterioare respectiv repararea calcanului, în zona N – E a căminului studențesc din în str. general M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, București. Operatorii economici interesați sunt rugați să viziteze amplasamentul în vedrea elaborării unei oferte de preț cât mai reale. Ofertele se vor transmite la nr. de fax: 021.3142636, sau la dresa de e-mail e.toma@unmb.ro, până la data de 17.07.2015.


Universitatea Națională de Muzică din București, anunță toți operatorii economici de profil interesați privind intenţia de a contracta prestarea unor servicii de montare a unui sistem de alarmare, cu modul GPRS și buton de panică (cu cheie) în vederea monitorizării permanenete, cu intervenții la cerere, atât la sediul U.N.M.B. din str. Știrbei Vodă, nr. 33, cât și la căminul studențesc din str. general M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, București. Ofertele vor fi transmise la nr. de fax 021 3142636, sau la adresa de e-mail a.senin@unmb.ro. Informații suplimentare se pot obţine la nr. de telefon
021 3142636.

În vederea elaborării unei oferte de preț cât mai reală, cei interesați sunt rugați să viziteze amplasamentul şi să prezinte o ofertă detaliată până la data de 15 iulie a.c..


Către toţi operatorii economici interesaţi:
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti intenţionează să achiziţioneze prin Cumpărare directă, serviciile de proiectare (cu ştampilă de verificator autorizat şi avizarea proiectului de către M.A.I.), pentru sistemele de supraveghere cu camere video, atât de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, cât şi de la căminul studenţesc, din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti, ambele sisteme fiind compuse din câte 16 camere video şi un DVR cu 16 canale. Ofertele vor fi transmise la nr. de fax. 0213142636 sau la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 15.07.2015, orele 14:00. Informaţii suplimentare se vor obţine la nr. de telefon 0213142636.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să încheie un contract de prestări servicii, prin achiziție directă, în baza legii 448/2006, privind confecționarea și montarea în incinta instituției a unui nr. de 5 (cinci) plăci din plexiglas, având dimensiunile de 70 / 100 cm. –personalizate– cu istoricul U.N.M.B. și a unui banner color cu dimensiunile de 420 / 120 cm., personalizat, cu poze aniversare.

Prețul se va exprima în lei –exclusiv T.V.A. – criteriul de selecție fiind prețul cel mai scăzut.

Operatorii economici interesați, cu autorizație de unitate protejată emisă de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, sunt rugați să se adreseze pentru informații suplimentare, la Biroul deAchiziții Publice, la nr. de telefon: 021.3142636 sau la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro

Finalizarea achiziției publice de servicii privind confecționarea și montarea unor plăci din plexiglas cu istoricul U.N.M.B., respectiv a unui banner color personalizat cu poze aniversare se va finaliza prin catalogul electronic din S.E.A.P.


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să atribuie printr-o achiziție directă, un contract de furnizare pentru trei aparate de aer condiționat având următoarele caracteristici:

Tipul: Mono Split (de perete);
BTU: 12.000;
Tip compresor: Inverter;
Compresor: rotativ;
Mod funcționare: răcire/încălzire;
Caracteristici constructive: catalizator rece;
Caracteristici funcţionale: auto-restart, dezghețare automată unitate externă  (în sezonul rece) ;
Tip refrigerant: R410A;
Putere consumată medie [KW] la răcire: sub 1kW;
Clasa energetică la racire: A++;
Debit de aer unitate de interior [mc/h]: min. 550 m.c./h;
Nivel de zgomot unitate de interior [dB/A]: max. 40dB;
Culoare unitate interior: alb;

Garantie: 5 ani pentru echipament și montaj.

Termen de livrare, instalare și punere în funcțiune: 48 ore de la comandă.

Prețul se va exprima în lei fără T.V.A., criteriul de selecție fiind prețul cel mai scăzut.

Preţul va include: echipamentul și montajul (manopera și materialele pentru un traseu de 3 m., cu o singura trecere prin zid – grosime zid 60cm.).

Valoarea -totală /3 buc.- estimată a achiziției este de 5.500 lei, exclusiv T.V.A.

Ofertele vor fi transmise pâna la data de 15.06.2015, orele 12:00, la nr. de fax: 021.3142636 sau la adresa de email: e.toma@unmb.ro. Finalizarea achiziției se va face în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Către toţi operatorii economici interesaţi, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti intenţionează să achiziţioneze prin Cumpărare directă, serviciicomplete de realizare a ziarului “Acord”- opublicaţie internă aparţinând U.N.M.B. – cu apariţie din trei în trei luni, conform următoarelor specificaţii:

 1. Tehnoredactarea, producţia şi livrarea ziarului, în format finit 24,5 x 34,5 cm.
  Varianta I (16 pagini) / Varianta II (12 pagini), în ambele variante cu:

  • Hârtie offset, import, de 80 grame/m.p.
  • Imprimare coala 1 la 4+1 culori (CMYK+K, policromie doar coperta exterioară)
  • Imprimare colile 2, 3, 4 la 1+1 culori (K+K, interiorul tot la negru)
  • Tiraj = 1000 exemplare
 2. Tehnoredactarea, producţia şi livrarea ziarului, în format finit 24,5 x 34,5 cm.
  Varianta I (16 pagini) / Varianta II (12 pagini), în ambele variante cu:

  • Hârtie offset import de 80 grame/m.p.
  • Imprimare coală 1 la 4+4 culori (CMYK+CMYK, policromie full)
  • Tiraj = 1.000 exemplare
 3. Vă rugăm să ne transmiteţi oferta -pe m.p. de printare- şi pentru următoarele:
  • suport media: mesh 340 gr./mp, print outdoor, solvent, 720 dpi
  • suport media: forex 5 mm, print outdoor, solvent 720 dpi
  • suport media: frontlit banner 5 mm, print outdoor, solvent 720 dpi
  • suport media: hârtie foto, print indoor, ecosolvent, 1440 dpi

Ofertele vor fi transmise la nr. de fax: 0213142636, sau la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 09.04.2015, orele 14:00.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti organizează în data de 11.11.2014, orele 12, o licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unor spaţii cu destinaţia bufet, cu suprafaţa de 37,15 m.p., la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1. Caietul de sarcini se poate ridica de la Biroul Achiziţii Publice. Ofertele se depun la registratură, până în data de 10.11.2014, orele 15. Relaţii la tel. 0213142636.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti organizează în data de 11.11.2014, orele 12, o licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unor spaţii cu destinaţia bufet, cu suprafaţa de 37,15 m.p., la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1. Caietul de sarcini se poate ridica de la Biroul Achiziţii Publice. Ofertele se depun la registratură, până în data de 10.11.2014, orele 15. Relaţii la tel. 0213142636.


Universitatea Națională de Muzică din București, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, scoate la vânzare directă  instrumente muzicale provenite din casare (aprobare casare M.E.N. nr.61187/23.10.2013).
Prețul de vânzare se va stabili prin negociere directă  pornind de la valoarea de inventar, conform anunțului de licitație publicat pe site-ul U.N.M.B.  din data de 24.04.2014.
Informații suplimentare la telefon 021.314.26.10/interior 185.

 

Nr.
crt.

Denumire mijloc fix

Nr.
inventar

Anul punerii în funcțiune

Valoare (lei)

1.

Pianină Doina

200562

1974

2000

2.

Pianină Doina

200583

1975

2000

3.

Pian Lipatti

200607

1975

3800

4.

Pian Steinway

200007

1957

1200

5.

Pian Zimmermann

200146

1963

1000

6.

Pian Forster

200166

1963

3000

7.

Pian Bluthner

200283

1966

2800

8.

Pian Petrof

200531

1973

5000

9.

Pian Lipatti

200609

1976

3800

10.

Pianină Rosler

200011

1957

1000

11.

Pianină Forster

200047

1959

1500

12.

Pianină Doina

200574

1975

2000

13.

Pianină Doina

200584

1975

2000

14.

Pianină Doina

200637

1979

2000

15.

Pianină Doina

200638

1979

2000

16.

Pianină Forster

200049

1969

1500


Universitatea Națională de Muzică din București, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, organizează licitație în data de 30.04.2014 ora 10.00 conform H.G.nr.966/1998 pentru instrumente muzicale provenite din casare.
Înscrierile pentru licitație se fac cu cel puțin 5(cinci) zile înainte de data licitației. Informații suplimentare la telefon 021.314.26.10/interior 185


Universitatea Națională de Muzică din București, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, intenționează să atribuie, prin achiziție directă -cu selecție de oferte- un contract de lucrări privind execuţia lucrărilor de reabilitare a traseelor interioare şi racordurile exterioare ale instalaţiei de captare şi de evacuare a apelor reziduale aferente grupurilor sanitare şi toaletelor din decanate, în tronsonul A2, la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, Bucureşti, conform caietului de sarcini și a listelor de cantităţi de lucrări anexate, cod CPV 45232411-6, prin aplicarea criteriului “prețul cel mai scăzutˮ, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, modificată prin O.U.G. nr. 94/2007 și completată cu normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 925/2006, respectiv O.U.G. nr. 37/2008, privind achizițiile publice. Ofertele se vor depune la registratura U.N.M.B. până la data de 12.12.2012, ora 1200. Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021.3142636, Compartiment AchizițiiUniversitatea Națională de Muzică din București, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, intenționează să atribuie, prin achiziție directă -cu selecție de oferte- un contract de execuţie lucrări de reabilitare a scării de acces principale în zona tronsonului A2 (al corpului de clădire A), după consolidare, la sediul U.N.M.B., cod CPV 45300000-0, 45400000-1, prin aplicarea criteriului „prețul cel mai scăzutˮ, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, modificată prin O.U.G. nr. 94/2007 și completată cu normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 925/2006, respectiv O.U.G. nr. 37/2008, privind achizițiile publice. Valoarea estimată a contractului – fără T.V.A.- este de 28.225lei. Ofertele se vor depune la registratura U.N.M.B. până la data de 05.11.2012, ora 1000. Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021.3142636, Compartiment AchizițiiUniversitatea Națională de Muzică din București, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, intenționează să atribuie, prin achiziție directă -cu selecție de oferte- un contract de prestări servicii privind repararea, verificarea și încărcarea stingătoarelor ( P1. P3, P6, P10, P50) din dotarea atât a universității cât și a căminului studențesc, cod CPV 50413200-5, prin aplicarea criteriului “prețul cel mai scăzutˮ, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, modificată prin O.U.G. nr. 94/2007 și completată cu normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 925/2006, respectiv O.U.G. nr. 37/2008, privind achizițiile publice. Valoarea estimată a contractului – fără T.V.A.- este de 3.500 lei. Ofertele se vor depune la registratura U.N.M.B. până la data de 30.10.2012, ora 1200. Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021.3142636, Compartiment Achiziții


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, intenţionează să atribuie, prin achiziţie directă -cu selecţie de oferte- un contract de lucrări de reabilitare spaţii de cazare la căminul studenţesc situat în str. general H. Berthelot, nr. 8, cod CPV 45453000-7, prin aplicarea criteriului “preţul cel mai sc’ăzut”, in baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, modificată prin O.U.G. nr. 94/2007 şi completată cu normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 925/2006, respectiv O.U.G. nr. 37/2008, privind achiziţiile publice. Valoarea estimată -fără T.V.A.- a lucrărilor de reabilitare spaţii cămin, este de 30.000 lei. Ofertele se vor depune la registratura U.N.M.B. pănă la data de 19.10.2012, ora 12°°. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon: 021.3142636, Compartiment Achiziţii.Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, servicii de verificare “la cald”, încercarea la presiune hidraulică şi revizia exterioară conform prescripţiilor tehnice l.S.C.|.R. PT C9, respectiv PT C11 (în vederea prelungirii autorizaţiei de funcţionare) pentru cazanele de apă caldă “SlGMA”, tip ICMA, respectiv “BUDERUS”, tip SK-725, din dotarea centralei termice de la sediul U.N.M.B., cu aplicarea criteriului “preţul cel mai scăzut”, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34 / 2006, modificată prin O.U.G. nr. 94 / 2007 şi completată cu normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 925 / 2006, respectiv O.U.G. nr. 37 / 2008 privind achiziţiile publice. Relaţii suplimentare puteţi obţine la telefon: 021 .3142636.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti cu sediul în str. Ştirbei Vodă nr. 33, sector 1, organizează în baza Hotărârii nr. 966/1998, art. 3, licitaţie pe data de 25.07.2012, pentru vânzare deşeuri material lemnos (lemn pentru foc).Documentele de participare se primesc cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea datei stabilite pentru licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei este de 100 lei/mc. Relaţii suplimentare la telefon /fax : 021.313.71.22.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, servicii de dirigenţie de şantier atestat l.S.C., în specialitatea instalaţii, cod CPV 71247000-1, în vederea derulării lucrărilor de construcţie a unui obiectiv nou cu destinaţia Mediatecă, cu aplicarea criteriului “preţul cel mai scăzut”, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34 / 2006, modificată prin O.U.G. nr. 94 / 2007 şi completată cu normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 925 / 2006, respectiv O.U.G. nr. 37 / 2008 privind achiziţiile publice. Relaţii suplimentare puteţi obţine la telefon: 021.3142636.
Ofertele pentru prestarea serviciilor de dirigentie de santier pentru instalatii electrice la obiectivul Mediateca, se vor depune pâna la data de 20 septembrie 2012, la Registratura U.N.M.B. din strada Stirbei Voda nr. 33, sector 1, Bucuresti


Universitatea Națională de Muzică din București intenționează să încheie un contract de achiziție publică de prestări servicii de programare – concepție și securizare a unui program pentru bursele și abonamentele studențești – prin achiziție directă, cu aplicarea criteriului prețul cel mai scăzut.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, achiziţionează lucrări de reparaţii şi zugrăveli din programul anual de igienizare spaţii de învăţământ de la sediul U.N.M.B. din str. Ştirbei Vodă, nr. 33 şi căminul studenţesc din str. general Berthelot, nr. 8, sectorul 1, Bucureşti, cod CPV 45453000-7 (Lucrări de reparaţii generale şi de renovare) prin achiziţie directă, valoarea estimată a lucrării fiind de 19.750 lei fără T.V.A..
Documentaţia de atribuire se va ridica de la sediul U.N.M.B., Serviciul Tehnic până la data de 18. 07.2011, orele 15.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti intenţionează să achiziţioneze în perioada iulie – august 2011, servicii de expertiză evaluare în vederea stabilirii valorii juste în situaţii financiare, cu expert ANEVAR, conform OG.81/2003 şi OMFP 59/2011, în cadrul unei achiziţii directe, cod CPV: 79419000-4


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze servicii de supraveghere a lucrărilor, cod CPV 71520000-9 privind reabilitarea, refuncţionalizarea şi modernizarea sălilor de învăţământ şi spaţiilor conexe de la etajului tronsonului A 2, al corpului A, după consolidare, la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, Bucureşti.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti cu sediul în strada ştirbei vodă nr. 33, sector 1, organizează conform h.g. nr. 966/1998 licitaţie în data de 25.10.2011, ora 10.00, pentru vânzare instrument muzical – fagot .
Preţul de pornire al licitaţiei este de 500 lei.
Relaţii suplimentare la telefon 021.314.26.10/interior 185.


Procedura de CERERE DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de executie de lucrari de DEMOLARE, PROIECTARE ŞI EXECUŢIE A UNUI SEGMENT DE GARD, CU O LUNGIME DE 23 M. -EXCESIV INCLINAT- CARE SĂ SE INTEGREZE DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL ÎN ZONA DE GARD LA CARE NU SE VOR FACE INTERVENŢII, ÎN PERIMETRUL LIMITROF, SPRE INSTITUTUL DE STUDII PEDAGOGICE, VECIN CU UNIVERSITATEA, DE LA SEDIUL DIN STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 33, SECT. 1, BUCUREŞTI.

Comments are closed.