Acte necesare pentru înscrierea la Concursul de Admitere la Doctorat

 • cererea tip de înscriere (cu nr.de înregistrare de la Registratura U.N.M.B.);
 • certificat de naştere – copie legalizată*;
 • certificat de căsătorie/actul de eventuală schimbare a numelui-copie legalizată* (dacă este cazul);
 • diploma de bacalaureat sau echivalenta – copie legalizată*;
 • diploma de învăţământ superior – copie legalizată*;
 • foaia matricolă / supliment la diplomă – copie legalizată*;
 • diploma de master (pentru promoția Bologna) – copie legalizată*;
 • supliment la diploma de master (pentru promoția Bologna) – copie legalizată*;
 • copie după paşaport (pentru cetăţenii cu domiciliul în altă ţară) sau alt act de identitate pentru spaţiul U.E.;
 • curriculum vitae şi lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate şi / sau, după caz, prezentarea activităţii artistice (de creaţie şi / sau interpretare);
 • propunerea unei teme (în scris), cu justificarea importanţei acesteia;
 • lista bibliografică privind tema propusă, pe baza căreia să se poată desfăşura concursul;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (plata se face la casieria universităţii corp “C”).


Întreg conţinutul dosarului de înscriere, inclusiv cererea tip, se depune şi în format electronic.

____________________________
* Conform OUG nr.41/2016 se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către funcționarul cu competențe în domeniu.

 

Data afișării: 28.02.2018

Comments are closed.