Achiziții publice

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în strada Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, organizează conform H.G.nr.966/1998 licitație în data de 06.11.2017 ora 9.00 pentru vânzare instrument muzical – violoncel.

Documentele de participare se depun cu cel puțin 5 (cinci) zile înaintea datei stabilite pentru licitație

Prețurile de pornire al licitației este de 250 lei.

Relații suplimentare la telefon 0.21.314.26.10/interior 180
Documentatia de atribuire privind contractul de execuţie a lucrărilor de refacerea treptelor exterioare de la intrarea principală a U.N.M.B., din str. Poiana Narciselor, nr. 2, sectorul 1, prin aplicarea criteriului «preţul cel mai scăzut» este Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, privind achiziţiile publice.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze în regim de urgenţă (prin achiziţie directă), servicii de supraveghere a lucrărilor -dirigenţie de şantier, atât pentru instalaţii, cât şi pentru construcţii- privind supravegherea lucrărilor de reabilitare, de refuncţionalizare şi de modernizare a sălilor de învăţământ şi a spaţiilor conexe din tronsonul A4, de la parterul şi de la etajul tronsonului A3, de re-amenajare a sălii de sport, a sălii "Frederic Chopin" şi, respectiv, a spaţiului şi a scărilor de acces de la demisolul tronsonului A3 din corpul de clădire A (după consolidare) şi de modificare a proiectului, prin amenajarea sălii de sport, la parterul tronsonului A4, la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, conform art. 21, litera d), din Legea nr. 10/1995.

Cod C.P.V. : 71520000-9

Valoarea totală estimată pentru ambele servicii este de 26.400 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare: preţul cel mai scăzut.

Documente de calificare:

 1. Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie);
 2. Cod fiscal (copie);
 3. Autorizaţia de prestare servicii de supraveghere a lucrărilor, eliberată de l.S.C. valabilă la data încheierii contractului.

Operatorii economici interesaţi sunt rugati să transmită ofertele de preţ, la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax: 021 314 26 36, până la data de 31.08.2017, orele 15:00.

 


Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze în regim de urgență, în baza Legii nr. 448/ 2006, atât servicii de dezinsecţie (2.482,69 m.p.) –în mod deosebit cu tratament împotriva ploșnițelor– în toate spaţiile aparținând căminului studențesc din str. general M. Berthelor, nr. 8, cât și servicii de deratizare, la etajul IV al corpului de clădire B (800,85 m.p.), de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, ambele în sectorul 1, Bucureşti.

Oferta financiară va prezenta tariful unitar total, pentru 2 tratamente consecutive, executate la interval de maxim trei săptămâni, solicitat pentru prestarea serviciilor de dezinsecţie în toate spaţiile din căminul studențesc și ea va include atât coeficientul de aplicare, de 2,5, cât și repetarea operaţiunilor (pentru toate suprafeţele tratate), la circa 21 de zile de la prima aplicare. Oferta va fi prezentată în lei.

Coduri C.P.V.: 90921000-9, 90923000-3
Valoarea –totală– estimată (pentru ambele servicii) este de 2.164,85 lei, exclusiv T.V.A.
Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut.
Documente de calificare:

 1. Documente care dovedesc calitatea de unitate protejată, respectiv Autorizație de funcționare ca unitate protejată emisă de Ministerul Muncii, al Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (copie);
 2. Certificatul de înmatriculare (copie);
 3. Cod fiscal (copie);
 4. Certificat emis de către Registrul Comerţului din care să reiasă în mod explicit obiectul de activitate (copie);
 5. Autorizaţie privind prestarea serviciilor de dezinsecție și de deratizare, pe raza municipiului București, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 146/2005 si H.C.G.M.B. nr. 147/2005;
 6. Substanțele folosite vor fi produse pesticide și raticide din grupele de toxicitate III și IV, avizate de către Ministerul Sănătății, prin I.P.S.M.P. al Municipiului București, pentru profilaxia sanitar-umană. Este obligatoriu ca toate substanțele să se regăsească în Registrul național al produselor biocide, avizat de căre Ministerul Sănătății și trebuie să aibă perioada de remanență de minim 90 zile;
 7. Fișele tehnice ale substanțelor;
 8. Aviz emis de Institutul de Sănătate Publică privitor la substanțele folosite;
 9. Certificatul atestând implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii (ISO sau echivalent), în copie;
 10. Informaţii generale privind firma ofertantă.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț, la adresa de e-mail: e.toma@unmb.ro, sau la nr. de fax: 021.3142636, până la data de 19.07.2017, orele 15:00.
Ofertantul câștigător își va încărca oferta în S.E.A.P., achiziția urmând a se finaliza în catalogul electronic al achizițiilor publice.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, având sediul în str. Ştirbei Vodă, nr.33, sectorul 1, Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze -prin achiziţie directă, în regim de urgenţă- Lucrări de reparaţii la acoperişul corpului A (în zonele de desasupra uşilor de acces, din tronsoanele A 1 şi A3), lucrări constând în:

 • Desfăcut şi recuperat -dacă este posibil- tiglă ceramică dizlocată de pe acoperişul corpului A, în dreptul intrărilor principale: cea. 80 m.p.
 • Curăţat plăcile de ţiglă ceramică, care se pot reutiliza
 • Fixarea plăcilor cu adeziv de exterior
 • Curăţarea şarpantei şi a jgheaburi lor în dreptul intrărilor principale
 • Refacerea acoperişului in dreptul coşurilor de ventilaţie
 • Transport materiale incomode prin purtare directă.
 • Acoperit luminator cu plasă de protecţie.

Valoarea -totală- estimată, a lucrărilor de reparaţii la acoperiş, este de l O. 720 lei, fără T.V.A., iar criteriul de adjudecare este preţul cel mai scăzut.

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să se prezinte urgent la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, Bucureşti, pentru a vizita amplasamentul în vederea elaborării unei oferte cât mai reale.

Ofertele de preţ de preţ se vor transmite până la data de 30.q5.2017, ora 15:00, pe adresa de email: e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax: 021 3142636

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 021 3142636 sau pe adresa de e-mail menţionată.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, avand sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze -prin achiziţie directă- servicii de medicina munci, conform art. 25, alin. (2), din Legea nr. 319 1 2006 a S.S.M., pentru toţi salariaţii din U.N.M.B. pe anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, până la aprobarea bugetului, conform art 165, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 pentru achiziţii publice.

Valoarea estimată a serviciilor de medicină a muncu este de 8.900 lei, exclusiv T.V.A., iar criteriul de adjudecare preţul cel mai scăzut.

Ofertele de preţ de preţ se vor transmite până la data de 26.05.2017, orele 10:00, pe adresa de email e.toma@unmb.ro,sau la nr. de fax: 021 3142636

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la telefon nr.: 021 3142636, sau pe adresa de email menţionată.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, Bucureşti, intenţionează să încheie -prin achiziţie directă. din S.E.A.P.- un contract de execuţie de lucrări de tratamente acustice şi de finisaje pentru sălile de curs cu numerele de la 1 la 6, aparţinând corpului D, sala nr. 124, din corpul B, respectiv sălile 39 şi 46, din corpul de clădire C

Toate lucrările vor fi executate conform specificaţiilor din caietul de sarcini.

Valoarea estimată a contractului de execuţie de lucrări este de aproximativ 20.000 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare – preţul cel mai scăzut.

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să transmită oferta de preţ până cel târziu în data de 15.05.2017, pe adresa de email e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax 021.3142636.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 021 3142636, Biroul Achiziţii Publice din U.N.M.B.


Universitatea Națională de Muzică din București, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, București, intenționează să încheie –prin achiziție directă din S.E.A.P.– un contract de prestări de servicii, pentru perioada rămasă din anul 2017, dar cu posibilitatea prelungirii până la aprobarea bugetului în anul 2018 conform H.G. nr. 395, din 2016 , cu o firmă autorizată de service și mentenanță, atât pentru noul post de transformare, de medie tensiune (600 kV), cât și pentru grupul electrogen de 150kJA, de la sediul U.N.M.B., din str. Știrbei Vodă, nr. 33, sectorul 1, București

Toate serviciile vor fi prestate conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Valoarea minimă estimată a contractului, pentru perioada rămasă din 2017,  este de 10.000 lei, exclusiv T.V.A., iar valoarea maximă estimată a contractului (pentru încă patru luni din anul 2018), de 15.000 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare este prețul cel mai scăzut.

Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită oferta de preț până cel târziu în data de 2.05.2017, pe adresa de email e.toma@unmb.ro sau la nr. de fax 021.3142636.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 021 3142636, Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de revizii lunare şi operaţiuni de întreţinere, de depanare şi de programare curentă, pentru centrala telefonică -digitală- şi reţelele de telefonie şi de Internet (date – voce), respectiv pentru terminalele analogice aferente

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de revizii lunare şi operaţiuni de întreţinere, depanare şi programare curentă, pentru centrala telefonică -digitală- şi reţelele de telefonie şi de Internet (date – voce), respectiv pentru terminalele analogice aferentede la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35 (inclusiv din clădirea Mediatecă) și reţeaua de Internet de la căminul studenţesc, din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, Bucureşti.

Cod C.P.V. 50334110-9

Valoarea estimată: 6.560 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 27.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de verificare, întreţinere şi/sau reparare a echipamentelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu,respectiv a sistemului de detecţie a monoxidului de carbon

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de verificare, de întreţinere şi/sau reparare a echipamentelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, respectiv a sistemului de detecţie a monoxidului de carbon, inclusiv eventualele modificări de trasee sau echipamente, atât la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33 (inclusiv la clădirea Mediatecă), cât și la căminul studenţesc, din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti.

Cod C.P.V. 50610000-4

Valoarea estimată 7.200 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 19.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de furnizare Internet (în conformitate cu protocoaleleTCP/IP/UDP (cu viteză minimă -garantată- de 100 Mbps şi cu o lăţime de bandă alocată simetrică), cu semnal T.V., digital, inclus în preţ, prin reţea de fibră optică

Universitatea Națională de Muzică din București intenționează să achiziționeze servicii de furnizare de Internet (în conformitate cu protocoaleleTCP/IP/UDP (cu viteză minimă garantată de 100 Mbps şi cu lăţime de bandă alocată simetrică), cu semnal T.V., digital inclus în preţ, prin reţea de fibră optică, atât la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33 (inclusiv în imobilul Mediatecă), cât şi la căminul studenţesc din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sector 1.

Cod C.P.V. 72400000-4

Valoarea estimată 7.840 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea de a se prelungi în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 19.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de dezinsecţie în toate spaţiile U.N.M.B., atât cele de la sediu, inclusiv noua clădire a Mediatecii, cât şi la căminul studenţesc:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de dezinsecţie în toate spaţiile U.N.M.B., atât acelea de la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, inclusiv clădirea Mediatecă, cât şi la căminul studenţesc, din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, Bucureşti. Oferta financiară va cuprinde tariful unitar, total, solicitat pentru prestarea serviciilor de dezinsecţie în toate spaţiile din U.N.M.B. și ea va include coeficientul de aplicare, de 2,5, respectiv repetarea operaţiunilor pentru toate suprafeţele tratate, la un interval de circa 14 zile de la prima aplicare. Oferta va fi prezentată în lei, cu respectarea prevederilor art. 78, aliniat 3, lit. b), din Legea nr. 448, din 2006 (folosirea eficientă a fondurilor de handicap).

Cod C.P.V. 90921000-9

Valoarea estimată 6.061,15 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada 18.04.- 23.04.2017

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 12.04.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de mentenanţă a sistemelor de supraveghere video şi sistemelor de alarmare cu senzori de mişcare:

 

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de mentenanţă a sistemelor de supraveghere video şi a sistemelor de alarmare cu senzori de mişcare, de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, respectiv de la căminul studenţesc, din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti).

Cod C.P.V. 50343000-1

Valoarea estimată 18.900 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail- a.senin@unmb.ro, până la data de 31.03.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de revizii tehnice curente, intervenţii în caz de deranjamente şi revizii generale la cele patru ascensoare:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de revizii tehnice curente, intervenţii în caz de deranjamente şi revizii generale, la cele patru ascensoare (cele trei, de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, respectiv cel de la căminul studenţesc din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti).

Cod C.P.V. 50750000-7

Valoarea estimată 12.825 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email a.senin@unmb.ro până la data de 24.03.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind găzduirea și administrare a unor pagini web:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de găzduire -pe un server al prestatorului- şi de administrare (permanentă) a portalului web, cu replicarea sitului în limba engleză, modificarea, dacă va fi cazul, a codurilor html, css, php etc., actualizarea aplicaţiilor www.unmb.ro (cu subcapitolele: www.fim.ro / www.fcmpm.ro)  www.edituraunmb.ro şi www.musicologytoday.ro -pe un server dedicat- administrat de către prestator şi, respectiv găzduirea server-ului de mail, cu un număr nelimitat de adrese, pe același domeniu, www.unmb.ro, de la sediul U.N.M.B. din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1,  Bucureşti.

Cod C.P.V.72415000-2

Valoarea estimată 42.246 lei exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada  rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email e.toma@unmb.ro până la data de 23.03.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere .

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special prin cumpărare directă, atât pentru sediul U.N.M.B. din str. Știrbei Vodă, nr. 33, cât și pentru căminul studențesc din str. general M.Berthelot nr. 8, ambele în sectorul 1, București.

Cod C.P.V.90512000-9

Valoarea estimată 21.168 lei exclusiv T.V.A.

Cantitatea de resturi menajere anuală pentru cele 2 (două) locații este de eproximativ 580 m.c.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada  rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018 in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email e.toma@unmb.ro, până la data de 23.03.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.

 

Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr.33, sector 1, organizează în baza Hotărârii nr. 966/1998, art. 3 licitaţie pentru vânzare deșeuri material lemnos, în data de 17.01.2017.
Documentele de participare se primesc cu cel puţin 5(cinci) zile înaintea datei stabilite pentru licitaţie.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,38 lei/kg. Relaţii suplimentare la telefon /fax: 021.313.71.22.Arhiva anunturi achizitii publice

 

Comments are closed.